Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
14.12.2017

Op 14 december 2017 was er een hoorzitting over de bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 (VAPA) in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd, beleidsadviseur Naima Charkaoui reageerde op het bijgestuurde actieplan.

Advies
/4
23.11.2017

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota en de evaluatie van het decreet en het besluit over de organisatie van pleegzorg. We moedigen de terechte ambities van Vlaanderen voor pleegzorg aan. Tegelijk leggen onderzoek en klachten bij onze Klachtenlijn problemen bloot die overheidsaandacht vragen.

Advies
/3
22.11.2017

Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? Het jaarverslag geeft een overzicht van afgelopen jaar. Dat bezorgen we aan het Vlaams Parlement, onze oprichter. De knelpunten worden besproken in verschillende commissies.

Advies
/02
10.11.2017

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies bij het voorontwerp van decreet over jeugddelinquentierecht. Het gaat over jongeren die tussen 12 en 18 jaar zijn als ze een feit plegen. De contouren van het jeugddelinquentierecht liggen er. Als we inzoomen op de artikelen, is bijsturen en verder expliciteren zeker nodig. De vage formulering maakt sterk uiteenlopende interpretaties mogelijk en zet de rechtszekerheid op de helling.

Advies
/1
18.10.2017

De Vlaamse Regering wil de leerlingenbegeleiding hervormen en keurde daarover in juli 2017 een voorontwerp van decreet goed. Het Kinderrechtencommissariaat mist afstemming tussen onderwijs- en welzijnsactoren. We zijn wel tevreden dat het voorontwerp verschillende knelpunten aanpakt. Zo worden de rollen van de school en van het CLB  duidelijker afgebakend en zal de regionale ondersteuningscel bemiddelend optreden en herstelgericht werken.

Pagina's