Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2015-2016/10
27.04.2016

Op 28 april 2016 besprak de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement de Conceptnota over leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. Al meerdere jaren klagen ouders en jongeren hierover bij het Kinderrechtencommissariaat. De rit duurt te lang. De begeleiding op de bus gaat niet altijd gepast met kinderen om. Er zijn onaangepaste regels op de bus.

Advies
2015-2016/9
22.04.2016

Op 14 april 2016 keurde het Europees Parlement de EU-verordening over privacy goed, de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Volgens de verordening moeten jongeren tot 16 jaar toestemming van hun ouders hebben om toegang te krijgen tot ‘diensten van de informatiemaatschappij’ zoals sociale media. De verantwoordelijkheid om dit na te gaan ligt bij de aanbieders van sociale media. Lidstaten kunnen deze leeftijdsgrens verlagen tot minimum 13 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat pleit ervoor dat België die mogelijkheid gebruikt.

Advies
2015-2016/8
14.04.2016

De Vlaamse overheid wordt door de zesde staatshervorming bevoegd voor kinderbijslag. Voor het Kinderrechtencommissariaat is kinderbijslag een belangrijk instrument in het realiseren van kinderrechten. Het is een hefboom om kinderarmoede te doen dalen. Het Kinderrechtencommissariaat pleit voor een progressief universeel systeem. Gelijke behandeling van alle kinderen is het vertrekpunt, los van de socio-professionele of administratieve situatie van ouders. Wanneer nodig moeten minderjarigen zelf de toegang tot kinderbijslag kunnen openen en de toelage ontvangen.

Advies
2015-2016/7
23.03.2016

Op 24 maart 2016 besprak de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’. De nota speelt in op het Vlaams regeerakkoord dat het aantal spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters wil verminderen. De overheid wil één omvattend beleid ontwikkelen om schooluitval aan te pakken. Daartoe schuift ze 52 acties naar voren op vier domeinen: (1) identificatie, (2) monitoring en coördinatie, (3) preventie en (4) interventie en compensatie. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich grotendeels achter de conceptnota.

Advies
2015-2016/6
15.03.2016

Op 16 maart 2016 besprak de Commissie Justitie van Kamer van Volksvertegenwoordigers enkele wetsvoorstellen over het statuut van pleegzorgers. In bepaalde gevallen wil men ouderlijke bevoegdheden overgedragen van ouders aan pleegzorgers. Dat is geen evidentie. Het Kinderrechtencommissariaat geeft samen met de Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant in een adviesbrief enkele bezorgdheden mee.

Pagina's