Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2017-2018/02
10.11.2017

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies bij het voorontwerp van decreet over jeugddelinquentierecht. Het gaat over jongeren die tussen 12 en 18 jaar zijn als ze een feit plegen. De contouren van het jeugddelinquentierecht liggen er. Als we inzoomen op de artikelen, is bijsturen en verder expliciteren zeker nodig. De vage formulering maakt sterk uiteenlopende interpretaties mogelijk en zet de rechtszekerheid op de helling.

Advies
2017-2018/1
18.10.2017

De Vlaamse Regering wil de leerlingenbegeleiding hervormen en keurde daarover in juli 2017 een voorontwerp van decreet goed. Het Kinderrechtencommissariaat mist afstemming tussen onderwijs- en welzijnsactoren. We zijn wel tevreden dat het voorontwerp verschillende knelpunten aanpakt. Zo worden de rollen van de school en van het CLB  duidelijker afgebakend en zal de regionale ondersteuningscel bemiddelend optreden en herstelgericht werken.

Advies
2017-2018
12.10.2017

Op 12 oktober 2017 nodigde de Commissie over grensoverschrijdend gedrag in de sport de kinderrechtencommissaris uit. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om sterker in te zetten op de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van kinderen en jongeren. En werk te maken van een nultolerantiecultuur voor geweld en seksuele intimidatie in sportclubs.

 

Advies
2016-2017/8
02.10.2017

In 2015 lanceerde de Vlaamse overheid de projectoproep ‘Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning’, beter gekend als de projectoproep ‘1 euromaaltijden’. Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht in een praktijkstudie hoe 1 euromaaltijden kinderarmoede bestrijden en formuleert aanbevelingen voor het Vlaamse en lokale beleid.

Advies
2017-2018
19.09.2017

Op 19 september 2017 hield de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een bespreking over de ‘Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de stroomlijning van het jeugdinformatiebeleid’. Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd, beleidsadviseur Leen Ackaert reageerde op het voorstel.

Pagina's