Main content

Beleidsplan Kinderrechtencommissariaat

In het beleidsplan 2020-2025 (276.99 kB) legt het Kinderrechtencommissariaat de grote lijnen voor de volgende jaren vast.

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat heeft een aantal kernopdrachten. De kinderrechtencommissaris kiest er daarnaast voor om extra oog te hebben voor bepaalde thema’s die kinderen en jongeren rechtstreeks raken en een grote impact hebben op hun leven. 

Strategische doelstellingen 2020-2025 

Basisopdrachten van het Kinderrechtencommissariaat

 • Klachten over kinderrechtenschendingen behandelen vanuit een onafhankelijke positie

Het Kinderrechtencommissariaat staat in voor een onafhankelijke en kwaliteitsvolle behandeling van klachten van kinderen en jongeren, bemiddelt en geeft helder advies om de klacht om te buigen naar een oplossing in het belang van de minderjarige.

 • Structurele knelpunten over schendingen van kinderrechten detecteren, signaleren en de overheid adviseren

Het Kinderrechtencommissariaat signaleert knelpunten en adviseert het Vlaams Parlement en beleidsverantwoordelijken over de toepassing van kinderrechten in Vlaanderen vanuit het perspectief en de ervaringen van kinderen en jongeren en vanuit hun rechten.

 • Toezien op de bejegening van kinderen en jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen

Via de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen ziet het Kinderrechtencommissariaat toe op de bejegening van kinderen en jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen en op het respect voor hun rechten.

Strategische doelstellingen

 • SD 1: Klachtenlijn

We werken aan een nog betere positionering en bekendmaking van onze Klachtenlijn om kinderrechtenschendingen maximaal te capteren in de verschillende beleidsdomeinen in Vlaanderen.

 • SD 2: Advies met impact

We zetten in op efficiënt en effectief advies aan de overheid om een duidelijke impact te realiseren in het belang van kinderen en jongeren in Vlaanderen in de domeinen die kinderen rechtstreeks raken.

 • SD 3: Participatie

We versterken de stem van kinderen en jongeren in de verschillende beleidsdomeinen in Vlaanderen die kinderen rechtstreeks raken met het oog op hun volle participatie aan de samenleving.

 • SD 4: Kinderen die in hun vrijheden beperkt worden

We zien toe op de bejegening en het respect voor de rechten van kinderen en jongeren die van hun vrijheid beroofd of in hun vrijheden beperkt zijn.

 • SD 5: Kinderarmoede

We adviseren het beleid over de bestrijding van kinderarmoede in Vlaanderen vanuit de principes van het kinderrechtenverdrag en vanuit de ervaringen en de beleving van kinderen en jongeren.

 • SD 6: Gelijke onderwijskansen

We vragen blijvend aandacht voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen vanuit hun recht op onderwijs.

 • SD 7: Psychische en fysieke integriteit

We zetten in op de bescherming van het recht op fysieke en psychische integriteit van kinderen en jongeren in Vlaanderen.

 • SD 8: Kinderrechten in de zorg

We zetten in op de bescherming van de kinderrechten in de zorg.

De onderliggende operationele doelstellingen leest u in het beleidsplan (276.99 kB).

Voorbeeld niet beschikbaar