Main content

Wat doen we

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog op de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. 

Klachten behandelen

Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat 

Jonger dan 18

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is er voor jongeren onder de 18 jaar en hun belangenbehartigers. Als volwassene kan je klacht indienen zolang het gaat over de rechten van een min 18-jarige.

Schending van kinderrechten

Zijn de rechten van een min 18-jarige geschonden door een dienst of overheid? Loopt een jongere vast in regelgeving en procedures? Of in hun relatie met een organisatie of instantie? Dan kloppen ze best bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat aan.

Daar kunnen ze klacht indienen over schendingen van rechten van kinderen en jongeren op verschillende terreinen zoals gezondheidszorg, milieu, onderwijs, tewerkstelling, justitie, mobiliteit, gezin, ruimtelijke ordening, wonen, voorzieningen, seks en drugs.

Klachtenlijn onderzoekt en bemiddelt

De Klachtenlijn onderzoekt grondig en onafhankelijk de klachten. De Klachtenlijn bemiddelt en geeft helder advies om  de klacht om te buigen naar een oplossing in het belang van de minderjarige.


Onderzoek start als andere middelen uitgeput zijn of geen oplossing brachten. Toetsen doen we in de eerste plaats aan het kinderrechtenverdrag en het wettelijk kader. Daarnaast zijn de algemeen aanvaarde ombudsnormen een belangrijk toetsingskader. Die normen hebben vooral te maken met behoorlijkheid en zorgvuldigheid van de dienstverlening van overheden, diensten en voorzieningen. 

Meer informatie over de klachtenlijn op www.kinderrechten.be

Beleid adviseren

Advieswerk van het Kinderrechtencommissariaat

Signaleren aan het beleid

Sommige meldingen bij de Klachtenlijn signaleren dat er meer aan de hand is. Dat ook het beleid in actie moet treden.

Wijst een individuele klacht op onduidelijke, inconsequente, discriminerende of ontbrekende regelgeving? Of op regels of praktijken die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag? Dan signaleren we dat bij de bevoegde overheid. Dat lost het probleem van de minderjarige niet meteen op. Maar het kan voorkomen dat de problemen zich blijven voordoen.

Adviseren aan het beleid

Het Kinderrechtencommissariaat vertaalt de structurele problemen in dossiers, adviezen, standpunten en knelpuntnota’s voor het Vlaams Parlement. Het onderzoekt diepgaand sommige kinderrechtenthema’s en de onderliggende problemen om het Vlaams Parlement te informeren en te adviseren. Het wijst ook op de mogelijke vertaling ervan in Vlaamse regelgeving. Het toetst beleidsinitiatieven zoals ontwerpen en voorstellen van decreet aan het kinderrechtenverdrag.

Op eigen initiatief of op vraag van het Vlaams Parlement formuleert het Kinderrechtencommissariaat adviezen.

Toezicht in gesloten en besloten instellingen organiseren

Bij het Kinderrechtencommissariaat werd in 2017 een Commissie van toezicht opgericht, dat keurde het Vlaams Parlement goed. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk hun vrijheid ontnomen zijn. De Commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand een gesloten of besloten instelling bezoeken. Ze praten er met jongeren, opvoeders en directie. De maandcommissarissen zien er op toe dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden. Tegelijk kunnen ze verbindingspersoon zijn bij conflicten. De kinderrechtencommissaris stuurt als voorzitter van de Commissie van toezicht het secretariaat van de Commissie aan. Zo kan de Commissie zijn opdrachten in volle onafhankelijkheid uitvoeren.
Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen ook bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een beveiligend verblijf aanbieden aan minderjarigen.