Main content

VN-Comité en Algemene Commentaren

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind controleert of landen het kinderrechtenverdrag goed naleven. Dat doen ze via het rapporteringsproces.

Het Comité geeft ook raad aan landen hoe ze invulling kunnen geven aan bepaalde rechten. Dat doet ze door het uitschrijven van "General Comments" of Algemene Commentaren: concrete aanbevelingen over hoe de rechten in het kinderrechtenverdrag te interpreteren en best te realiseren zijn. Een gezaghebbende leidraad aldus.

Alle General Comments lees je op: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11