Main content

Verdrag en protocollen Kinderrechtenverdrag

54 artikelen

Officieel heet het kinderrechtenverdrag het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’. Het kinderrechtenverdrag telt 54 artikelen die in drie delen opgesomd staan.

  • Deel een (artikelen 1 tot en met 41) bestaat uit de eigenlijke rechten voor de kinderen zelf;
  • Deel twee (artikelen 42 tot en met 45) gaat over toezicht en rapportage;
  • Deel drie (artikelen 46 tot en met 54) gaat vooral over procedures.


Lees de Nederlandstalige versie (140.11 kB) van het kinderrechtenverdrag.

Op de officiële VN website verdrag in verschillende talen.

Voorbehoud

Als landen toetreden tot het VN-kinderrechtenverdrag kunnen zij voorbehouden maken voor bepaalde rechten. Ze geven aan dat ze een kinderrecht niet helemaal naleven. Ook België deed dat. (177.21 kB) Dit mag natuurlijk niet in strijd zijn met het doel van het kinderrechtenverdrag. Het VN-Kinderrechtencomité bepaalt dit. 

Facultatieve protocollen

Een facultatief protocol is een tekst die bij het kinderrechtenverdrag hoort, en die  de ondertekenende partijen van het verdrag naar believen (dus facultatief) kunnen onderschrijven. Het kinderrechtenverdrag heeft in 2014 drie facultatieve protocollen.

Facultatief protocol installatie klachtenprocedure

Op 19 december 2011 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het derde protocol bij het VN-kinderrechtenverdrag (43.79 kB) aan. Dit protocol installeert een klachtenprocedure. Kinderen of hun vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen over de schending van hun rechten bij het VN-Kinderrechtencomité.

Op 28 februari 2012 ondertekende België, samen met 19 andere landen, in Genève het nieuwe protocol. Het protocol werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 22 juni 2012 als voorontwerp van decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure.

Internationaal is het klachtenprotocol sinds 14 april 2014 in werking. Dit is drie maanden na ratificatie door een tiende Staat.

België ratificeerde het protocol op 30 mei 2014. Het facultatief protocol voor het installeren van een klachtenprocedure treedt daardoor op 30 augustus 2014 in werking voor België.

Facultatief protocol gewapende conflicten

Facultatief protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten (18.64 kB).

Lees het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad (24.77 kB).

Trad in België in werking op 6 juni 2002.

Facultatief protocol kinderhandel, -prostitutie en -pornografie

Facultatief protocol van 25 mei 2000 bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind betreffende de inschakeling van kinderen in kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie.

Facultatief protocol kinderhandel, -prostitutie en -pornografie overgenomen uit Parlementaire Stukken Vlaams Parlement. (721.51 kB)

Decreet van 27 februari 2003 houdende instemming met het facultatief protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, opgemaakt in New York op 25 mei 2000, aangenomen door het Vlaams Parlement op 29 januari 2003 (B.S.24.II.2003).