Main content

Stageplaatsen

Het Kinderrechtencommissariaat verwelkomt graag een stagiair die gebeten is door kinderrechten en een uitdagende stageplaats zoekt in een leerrijke werkomgeving.

Project over internaten

Tijdens de stageperiode werkt de stagestudent mee aan het project over internaten.

Dit project heeft als doel een zicht te krijgen op de ervaringen en belevingen van kinderen en jongeren in internaten en de toepassing van hun rechten. Dit doen we door inzicht te verwerven in de ervaringen van verschillende actoren in internaten. We gaan na welke onbeantwoorde vragen en noden er leven en nodigen hen uit om mee na te denken over de hiaten in het huidige aanbod. Om vervolgens het beleid te adviseren en de leefsituatie van kinderen en jongeren op internaat te verbeteren.
 

Opdracht van de stagiaire

 • Verkennen en in kaart brengen van het internaatlandschap in Vlaanderen
 • Oplijsten en valoriseren van bestaand kwalitatief onderzoek over internaten
 • Internaten bezoeken
 • Mee organiseren van gesprekken met belangrijke actoren waaronder kinderen en jongeren die op internaat verblijven, internaatbeheerders en opvoeders en onderwijsnetten

Profiel

 • Minimaal in het bezit zijn van een bachelordiploma humane wetenschappen
 • Nieuwsgierig met interesse voor kinderrechten en de ervaringen van kinderen en jongeren
 • Nederlandstalig
 • Zelfstandig, georganiseerd, openstaan voor feedback en bijsturing
 • Teamspeler
   

Ondersteuning

 • Ondersteuning door de beleidsadviseur Onderwijs
 • Bureau met computer ter beschikking en eigen e-mail
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Vergoeding verplaatsingskosten in kader van de stageopdracht
 • Korting in het zelfbedieningsrestaurant Vlaams Parlement

Periode

 • Tussen september 2020 en juni 2021
 • Minstens 3 maand 

Interesse?

Stuur een mail met jouw motivatie naar Julie Ryngaert beleidsmedewerker Onderwijs.

Meer over het project internaten

Het Kinderrechtencommissariaat stelt op basis van meldingen en klachten vast dat er onbeantwoorde vragen en noden leven op internaten. Zo is er meer  gespecialiseerde zorg nodig in internaten en een betere samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn. Er is opvang nodig voor kinderen in kwetsbare thuissituaties als de internaten gesloten zijn. En er is een wettelijk kader nodig dat de rechtspositie van kinderen en jongeren op internaat verankert.

Nood aan gespecialiseerde zorg voor kinderen op internaat

De laatste tien jaar plaatsten jeugdrechters zo’n 15 % meer kinderen en jongeren op internaat. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Opgroeien. Het gaat vooral om kinderen en jongeren in een verontrustende leefsituatie, zoals jongeren met psychische of gedragsproblemen of een verslavingsproblematiek. Of minderjarigen die opgroeien in een moeilijke of onveilige thuissituatie.  Internaten kunnen voor deze kinderen en jongeren een duidelijke structuur en dagritme bieden en ook een warme thuis voor hen zijn.

Kinderen in kwetsbare situaties of met extra zorgnoden vragen echter om een meer gespecialiseerd zorgaanbod. Vandaag werken in internaten vooral opvoeders. Voor de opvoeders in de internaten is het niet altijd eenvoudig om de gespecialiseerde zorg en ondersteuning die sommige kinderen en jongeren nodig hebben, te bieden. Het zet de draagkracht en mogelijkheden van internaatsopvoeders onder druk. Er is met andere woorden een zorg- en hulpverleningsaanbod nodig in internaten dat kan inspelen op de extra zorgnoden van kinderen en jongeren die er geplaatst worden.

Nood aan een stevigere samenwerking tussen onderwijs en welzijn

Internaten staan dus in voor een groep kinderen en jongeren die er geplaatst zijn vanuit een beschermingsmaatregel in de jeugdhulp. Maar ook nog steeds voor andere internen die bewust kiezen voor een internaat en niet uit een kwetsbaar gezin komen. Daardoor schipperen internaten tussen de onderwijssector en  de jeugdhulpsector. Dat leidt tot een spagaat. Niet alleen bij medewerkers van het internaat, maar ook bij kinderen en jongeren en hun ouders. Administratief vallen internaten  onder het domein Onderwijs en is hun opdracht ook vanuit onderwijsoogpunt geformuleerd. In de praktijk is er ook veel samenwerking met de jeugdhulpsector en worden er van daaruit ook verwachtingen en doelstellingen geformuleerd om de continuïteit van hulp te waarborgen.

De samenwerking tussen de internaten als onderwijsactor en de jeugdhulpactoren verloopt niet altijd even vlot. Nochtans is een goede samenwerking en afstemming nodig zodat kinderen en jongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteund worden. Dat vraagt om bijvoorbeeld een betere informatiedoorstroom tussen school, internaat en jeugdhulp. Uiteraard met respect voor de rechten van de minderjarigen en het beroepsgeheim van de hulpverleners. De noden van de kinderen en jongeren moeten het uitgangspunt vormen bij het tot stand brengen van de samenwerking op het terrein tussen het domein Onderwijs en Welzijn met in het bijzonder de jeugdhulp.

Opvang nodig voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties als het internaat sluit

Er zijn oplossingen nodig voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties op momenten dat het internaat gesloten is, zoals in vakanties en weekenden. Kinderen en jongeren in precaire thuissituaties moeten daardoor in het weekend en in de schoolvakanties soms noodgedwongen terug naar huis, ook al is de situatie daar niet veilig.

Wettelijke verankering van de rechtspositie van kinderen op internaat is nodig

Uit meldingen en klachten op het Kinderrechtencommissariaat blijkt dat er een wettelijke verankering van de rechtspositie van jongeren op internaat nodig is. Nu is er geen overkoepelend kader. Kinderen en jongeren op internaat zitten daardoor in een grijze zone. Naast aandacht voor privacy en participatie, zorgbeleid en grensoverschrijdend gedrag vragen we ook aandacht voor het sanctiebeleid: maximumtermijnen voor schorsingen, procedures met respect voor de rechten van verdediging, aandacht voor herstel en terugkeer. Een volwaardige rechtspositie voor internen moet dezelfde rechten garanderen uit het decreet rechtspositie voor minderjarigen in de jeugdhulp én het decreet rechtspositie voor leerlingen in basis- en secundair onderwijs.