Main content

Rapporten en slotbeschouwingen

Toezicht en rapportage

Het Comité voor de Rechten van het Kind controleert of de rechten die in het Verdrag staan toegepast worden. In dit Comité zetelen onafhankelijke experts uit verschillende landen. De controle verloopt via rapporten en de bespreking ervan. Om de vijf jaar moeten de lidstaten een rapport indienen met daarin een stand van zaken over de toepassing van kinderrechten (het Verdrag) en de geratificeerde protocollen

Rapporten van België

Sinds de ratificatie van het kinderrechtenverdrag stelde België vier rapporten op:

Tegen januari 2024 verwacht het VN-Kinderrechtencomité het volgende Belgisch rapport. 
De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) staat sinds mei 2007 in voor onder meer de coördinatie van deze periodieke rapportering. Meer informatie over de rapporten: https://www.ncrk.be.

Alternatieve rapporten

Het Kinderrechtencommissariaat maar ook niet-gouvernementele organisaties en de wetenschapswereld stellen elk hun alternatief rapport op. De rapporten zijn alternatief omdat zij een kritische blik werpen op de situatie in België. Het Comité gebruikt deze rapporten als extra informatie voor de besprekingen. 

Rapport Kinderrechtencommissariaat

Het rapport van het Kinderrechtencommissariaat is een kritische noot vanuit de eigen werking: klachten die we binnen krijgen, vaststellingen die we doen in de praktijk of wetgeving en tal van signalen vanuit het veld.


Op 1 maart 2018 diende het Kinderrechtencommissariaat samen met zijn Frantalige evenknie (DGDE) zijn alternatief rapport in. 

Rapport Kireco

Voor Vlaanderen coördineert de Kinderrechtencoalitie (Kireco) het rapport. Neem een kijkje op de website: www.kinderrechtencoalitie.be

Rapport van kinderen en jongeren

Het What do you think?-project van Unicef België zorgt ervoor dat ook de stem van kinderen en jongeren gehoord wordt. 

Slotbeschouwingen Kinderrechten

Het rapporteringsproces kent verschillende stappen bij het VN-Kinderrechtencomité.

  1. Pre-sessional: voorstelling alternatieve rapporten aan het Comité in Genève
  2. List of issues: Comité stelt een lijst met sleutelvragen op.
  3. De (Belgische) overheid moet daar schriftelijk op reageren.
  4. Sessional: het (Belgisch) rapport wordt toegelicht en besproken in Geneve.
  5. Het Comité stelt slotbeschouwingen op voor de overheid. Die worden medegedeeld aan de Algemene Vergadering van de VN en de betrokken lidstaat (in ons geval België).

Vanaf 2018 werkt het Kinderrechtencomité met een nieuwe procedure 'Simplified Reporting Procedure'. 

België was in 2010 aan de beurt

De slotbeschouwingen of ‘Concluding Observations’ werden bekend op 11 juni 2010.

België was opnieuw aan de beurt in 2018-2019

De Pre-sessional waarop de alternatieve rapporten aan het VN-Kinderrechtencomité voorgesteld worden, vond plaats in juni 2018. 
Het VN-Kinderrechtencomité maakte op 9 juli 2018 zijn list issues over aan België. België reageerde daar schriftelijk op in november 2018. Op 24 en 25 januari 2019 vond de 80ste sessie van het Comité voor België plaats. Een delegatie van de Belgische Overheid wordt dan in Genève uitgenodigd door het VN-Kinderrechtencomité. 
De aanbevelingen vanuit het VN-Kinderrechtencomité richting België kwamen uit op 7 februari 2019.

 

Werk maken van slotbeschouwingen VN-Comité

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, de Délégué général aux droits de l’enfant en UNICEF België organiseerden op 2 december 2010 een interparlementaire ontmoeting over de rol van de parlementairen in de toepassing van de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité.

Op 7 februari 2019 stuurden kinderrechtenactoren - Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (respectievelijk coalitie van 25 en 15 NGO’s), Kinderrechtencommissariaat, Délégué général aux droits de l’enfant, Unia, Myria en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Défense des enfants International (DEI) Belgique en UNICEF België - samen een persbericht (259.92 kB) uit over de Concluding Observations gericht aan Belgë.