Main content

Naar een stemrecht voor alle minderjarigen

12.03.2014

Minderjarigen genieten weinig wezenlijk democratische rechten om het beleid te beïnvloeden, wetten en decreten vorm te geven of hun vertegenwoordigers in parlementen te kiezen. Ze zijn nochtans met veel. Zo leven in Vlaanderen meer dan 1 miljoen minderjarigen en in heel België ruim 2 miljoen. Stemrecht is het meest krachtige middel om de verkozenen van het volk rekening te laten houden met grote diversiteit tussen burgers. Het is daarom zinvol na te denken over het veralgemenen van het stemrecht naar alle kinderen en jongeren in ons land. Ook recente (wets)voorstellen in Nederland en Duitsland pleiten hier voor. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien wat naïef, maar op een ogenblik dat we onze kop breken over de toekomst van onze samenleving, lijkt het aangewezen hierin ook toekomstige generaties een stem te geven. Het zou de steun aan dringende maatregelen op het vlak van kinderopvang, scholenbouw en de wachtlijsten in de jeugdzorg een noodzakelijke duw in de rug kunnen geven.