Main content

Uit de startblokken

26.09.2013

Het Vlaams Parlement is weer volop aan de slag. De commissies draaien weer op volle toeren. Met adviezen, KRunches – kinderrechtenlunches – en studiedagen houdt het Kinderrechtencommissariaat kinderen blijvend op de agenda. Tegelijk nemen we al een aanloopje naar 20 november, Kinderrechtendag.

Europese Kinderombudsdiensten vergaderen in Brussel 2013

Europese Kinderombudsdiensten komen samen

Het European Netwerk of Ombudspersons for Children (ENOC) verbindt vandaag al 42 Europese kinderombudsdiensten uit 32 landen. Van 25 tot 27 september is de jaarconferentie van ENOC in Brussel.
Centraal thema is ‘Children on the move’. De kinderombudsdiensten wisselen informatie en ervaringen uit. In première stelt ENOC de documentaire voor over kinderen op de vlucht. Daarin vertellen kinderen uit verschillende landen hun verhaal.

foto met kindervoeten achter gordijn

Kom jij ook naar Kinderrechtendag?

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen stelt op Kinderrechtendag zijn nieuwe jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Afspraak op 20 november 2013 van 12 tot 13.30 u.
Elke dag krijgt het Vlaams Kinderrechtencommissariaat signalen van kinderen, jongeren en professionals. We bemiddelen, onderzoeken klachten en adviseren het beleid. Rode draad in het jaarverslag 2012-2013 is dat kinderen vaak tussen de plooien vallen.
Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams minister Pascal Smet die bevoegd is voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid reageren.

Nog last minute inschrijven?...

Jongen met rugzak op treinspoor

Studiedag kinderen op de vlucht

Op 11 december stelt het Kinderrechtencommissariaat het vernieuwde dossier ‘heen en retour’ voor, over kinderen op de vlucht. Welkom op de studiedag in de Schelp van het Vlaams Parlement van 9.30 tot 13 uur.

Reserveer alvast de datum. Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgen.

schoolbus met stoplichten aan

KRunch leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Elk jaar krijgt het Kinderrechtencommissariaat klachten over de lange busritten van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen duikt de problematiek op. Daarom organiseerden we op 23 oktober samen met C.H.I.PS. een KRunch – kinderrechtenlunch – voor Vlaamse parlementsleden.

Met een filmpje gaf Hylke, die dagelijks meer dan anderhalf uur onderweg is naar school, ons inkijk in zijn busrit. We schetsten de problematiek op basis van interviews en focusgesprekken met kinderen en jongeren. In de knelpuntennota doen we suggesties voor een beter...

Affiche festival van de politiek

Festival van de Politiek

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 opende het Vlaams Parlement zijn deuren voor het Festival van de Politiek. Iedereen was welkom. Een drieduizendtal mensen zakten af naar Brussel. Ook de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat was van de partij. We stonden met onze stand in de Schelp. Heel wat kinderen en jongeren stuurden postkaarten met eigen boodschappen. Zo kreeg elke kinder- en jongerenstem een gezicht.

Beeld van jongeren die met een rode vlag lopen. Een belangrijk bericht.

Federaal parlement is aan zet voor klachtenprotocol

Eind 2012 keurde het Vlaams Parlement unaniem het decreet goed dat instemt met het Klachtenprotocol bij het kinderrechtenverdrag. Dat nieuwe Klachtenprotocol zorgt ervoor dat kinderen en jongeren, of mensen die hen vertegenwoordigen, schendingen van hun rechten ook internationaal kunnen aanvechten als ze in hun eigen land eerst de interne wegen bewandelden. Ook federaal zijn er stappen gezet in de goede richting. In juni stemde de ministerraad in met de tekst van het voorontwerp. Nu is het federaal parlement aan zet. Tijd om te landen.
 

Kind aan tafel ouders maken ruzie

Rechtbank voor families start volgend jaar

Voor alle familiale geschillen is er binnenkort één adres: de familierechtbank. De familierechtbanken starten vanaf september 2014.Gedaan met de wirwar van verschillende rechters die bevoegd zijn voor familiezaken: de vrederechter, de rechter van eerste aanleg, de jeugdrechter, de kortgedingrechter. Dat komt de doorzichtigheid zeker ten goede. Kinderen ouder dan 12 krijgen automatisch een uitnodiging voor een gesprek als het over zaken gaat die hen ‘aanbelangen’ zoals ouderlijk gezag, verblijfsrecht en recht op persoonlijke relaties. De ‘kamers voor minnelijke schikking’ geven ruimte voor bemiddeling en mogelijke verzoening. Het kan natuurlijk altijd beter.
spaarvarkens

Impact crisis op kinderen en jongeren

De gelaagdheid en uiteenlopende gevolgen van de economische en werkgelegenheidscrisis tekenen zich sterk af in Limburg. Tegelijk levert Limburg op verschillende manieren inspanningen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de crisis en werken ze aan alternatieve oplossingen.
Daarin neemt de Kinderrechtencoalitie een rol op met zijn Open Forum. Door de beleidsaanbevelingen in de regio mee te versterken. En door een kans te geven om nieuwe voorstellen en ideeën te formuleren. De situatie en de toekomst van kinderen en jongeren staat centraal. Het Open Forum is op 22 oktober in Hasselt.

 

Foto van meisje met potlood in de hand op schoolbank

Congres ‘Iedereen bij de les?’

Kinderen en jongeren lopen vaker schoolse vertraging op: 15% in het basisonderwijs en 25% in het secundair onderwijs. Nooit waren er zoveel schorsingen op school. Alsmaar meer jongeren verlaten de school zonder diploma.
Wanneer verandert dat? Kinderen hebben toch recht op onderwijs dat aansluit bij hun behoeften? Scholen waar ze zich aanvaard voelen en leerkrachten die hun leefwereld begrijpen? Een school die helpt om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarover gaat het congres op 21 november 2013 van Uit De Marge.
 

Vier jongeren wandelen doorheen de straten.

Vorming ‘Kinderrechten en publieke ruimte’

Vlaanderen staat voor uitdagingen rond zijn ruimtelijk beleid. Demografische prognoses en maatschappelijke tendensen zetten het actorschap, de bewegingsvrijheid en betekenisgeving in de publieke ruimte onder druk. Dat treft kinderen en jongeren als medegebruikers en mede-eigenaars van de publieke ruimte. Welke maatschappelijke positie krijgen kinderen? De tweedaagse postacademische vorming – 9 oktober en 29 november – van het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoekt in hoeverre kinderrechten een referentiekader bieden voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers.
 

Handen met paardenbloem die half afgeblazen is.

Conferentie: the Unfolding

Samen een nieuwe cultuur creëren zodat elk kind zijn capaciteiten en talenten kan ontplooien en deelnemen aan de samenleving. Daarover gaat deze conferentie die internationale ervaring met lokale ervaring verbindt.
Er is een mix van plenaire sessies, interactieve seminaries en Open Space Technology. Van 23 tot 26 oktober in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel. Een organisatie van Alliance for Childhood en Learning for Well-being Consortium.
 

Foto close-up van een meisje

Vrouwelijke genitale verminking en asiel

Intact vzw organiseert een colloquium over vrouwelijke genitale verminking en asiel in het licht van de recente ontwikkelingen in het internationaal recht. Met Guinee als voorbeeld. Donderdag 14 november 2013 van 9 tot 13 u in het Huis van de Parlementsleden in Brussel.

Logo rondpunt

Vijf jaar opvang verkeersslachtoffers

Rondpunt bestaat vijf jaar en organiseert op 21 november 2013 een congres over de opvang van verkeersslachtoffers. Wat werd er in die periode gerealiseerd? Wat zijn de kleine en grote successen? Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst?
In de voormiddag komen verschillende mensen aan het woord die betrokken waren bij het traject van verkeersslachtoffers. In de namiddag wordt er vooruit gekeken: wat zijn de uitdagingen voor de volgende vijf jaar? In De Schelp van Vlaams Parlement in Brussel.
 

Foto van meisje dat omhoog kijkt

Hoe beleven kinderen de wereld?

Kind en Samenleving doet al jaren belevingsonderzoek over en met kinderen en jongeren. Alle informatie uit die onderzoeken is te raadplegen op hun website. Een must voor iedereen die kinderen een duidelijke stem wil geven in het beleid en in de praktijk. Aanbevelingen en antwoorden op veel vragen: Hoe gebruiken kinderen de publieke ruimte? Hoe ervaren ze crisisjeugdhulp, armoede, mobiliteit? Wat zette ze aan om te starten of te stoppen met spijbelen?