Main content

Knipperlicht kinderrechten

24.06.2016

De vakantie komt eraan en toch draait de knipperlichtfunctie van het Kinderrechtencommissariaat op volle toeren. Beslissingen die kinderen raken, volgen elkaar snel op. Staan beleidsverantwoordelijken genoeg stil bij de impact op minderjarigen? Asielcentra sluiten uit efficiëntieoverwegingen. Wat met de niet-begeleide minderjarigen die daar verblijven? Jongeren die in Everberg geplaatst worden, dreigen hun afspraak na vijf dagen met de jeugdrechter te verliezen. In de Vlaamse kinderbijslag blijft het armoederisico van eenoudergezinnen en gezinnen met vier of meer kinderen meer dan dubbel zo groot als gemiddeld. Hopelijk zorgt de aangekondigde armoedetoets nog voor bijsturing.

Huis gemaakt uit speelgoedblokken

Save the date: 11 oktober 2016 Studiedag dak- en thuisloosheid bij kinderen

Het Kinderrechtencommissariaat presenteert zijn dossier over dak- en thuisloosheid bij kinderen en ouders in het Vlaams Parlement. Houdt de regelgeving rekening met kinderen? Wie helpt kinderen en ouders die dak- of thuisloos zijn of het dreigen te worden? Hoe ervaren kinderen en ouders dak- en thuisloosheid en hoe zien ze hun toekomst? Wat kunnen beleid en praktijk doen om kinderen en ouders te beschermen tegen dak- en thuisloosheid? Praktijk en beleid reageren op onze studiedag. Blokkeer 11 oktober 2016 in uw agenda van 10 tot 16.30 uur. Het programma volgt.

Meisje kijkt door vergrootglas

Verzameldecreet: jeugdrechtelementen verdienen aparte benadering

In de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement ligt een ontwerpdecreet op tafel dat aanpassingen en toevoegingen doet aan bestaande decreten in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het Kinderrechtencommissariaat is tevreden met de aanpassing waardoor de verblijfsvoorwaarde van vijf jaar niet langer een hinderpaal is voor minderjarigen om steun te krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We vragen om de Everbergwet en de gegevensuitwisseling over minderjarigen niet aan te passen via dit verzameldecreet. Beide raken aan rechtsbescherming van...

Jongen op spoorweg met rugzak

Dertig asielcentra sluiten, jongeren dan maar naar Wallonië?

Voogden en scholen die onthaalonderwijs organiseren uiten hun bezorgdheid. Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht de gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen die verblijven in centra die sluiten. Kan de overheid geen continuïteit garanderen als kinderen en jongeren op de vlucht verhuizen? Dan vragen we om sommige asielcentra niet te sluiten. In de opvangcentra zitten er nog altijd minderjarigen zonder voogd. Die moeten prioritair aandacht krijgen. De hele knelpuntennota staat op onze site.

 

Foto van jongen op schoolbank met boek

Een toekomst voor kinderen zonder papieren?

Waarop botsen onderwijs-, welzijns- en jeugdactoren die werken met kinderen en jongeren op de vlucht als ze hier al langer zijn en zonder papieren vallen? Op 15 juni 2016 organiseerde de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de toekomst van kinderen zonder papieren. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om kinderen en jongeren zonder papieren en hun gezinnen niet allemaal over dezelfde kam te scheren. In een platformtekst doen we samen met onderwijsactoren voorstellen voor een gedifferentieerd beleid.

meisje

M-decreet tussentijds geëvalueerd: krijgt inclusief onderwijs maximale kansen?

Met het M-decreet wou de Vlaamse overheid de onderwijsregelgeving laten aansluiten bij het VN-Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Garandeert het M-decreet beter dan vroeger het recht op inclusief onderwijs? Op basis van klachten schreef het Kinderrechtencommissariaat een knelpuntennota. Er is nog veel onduidelijkheid en onwetendheid: Wat zijn redelijke aanpassingen? Kan een leerling met dispenserende maatregelen nog een diploma halen? Een laagdrempelige instantie is nodig om te bemiddelen tussen leerlingen, ouders en scholen en om bij inhoudelijke onenigheid over...

Jong meisje doet lippenstift aan voor spiegel

Mini Miss België: een wedstrijd die niemand winnen kan

Kinderen tussen 6 en 10 jaar konden online inschrijven voor Mini Miss België. Het Kinderrechtencommissariaat adviseerde om schoonheidswedstrijden met een uitgesproken publiek karakter niet toe te laten voor jonge kinderen. Het houdt risico’s in voor hun lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Daarvoor een uitzondering maken op het verbod op kinderarbeid is niet redelijk te verantwoorden. Ook voor de beeldvorming over meisjes is het een stap achteruit. Schoonheidswedstrijden versterken het stereotiepe schoonheidsideaal, en hebben daarom...

schoolbus met stoplichten aan

Leerlingenvervoer: een lerensweg tot aan de schoolpoort

Eind april 2016 besprak de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de Conceptnota over leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Al jaren klagen ouders en jongeren daarover bij het Kinderrechtencommissariaat. De rit duurt te lang. De begeleiding op de bus gaat niet altijd goed om met de kinderen. Er zijn onaangepaste regels op de bus. En de onderlinge communicatie is gebrekkig. Het Kinderrechtencommissariaat is tevreden met de gezette stappen. De focus ligt niet alleen op collectief busvervoer: afhankelijk van de specifieke situatie van elke leerling worden andere vormen van...

Jongen met koptelefoon voor computerscherm

Toegang tot sociale media vanaf 13 jaar

Op 14 april 2016 keurde het Europees Parlement de EU-verordening over privacy goed, de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Volgens die verordening moeten jongeren tot 16 jaar de toestemming krijgen van hun ouders om toegang te krijgen tot ‘diensten van de informatiemaatschappij’ zoals sociale media. De verantwoordelijkheid om dat na te gaan ligt bij de aanbieders van sociale media. Lidstaten kunnen de leeftijdsgrens verlagen tot minimum 13 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat pleit ervoor dat België die mogelijkheid gebruikt.

Kind dat met koperen centen speelt

Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet tegen kinderarmoede

De Vlaamse overheid is voortaan bevoegd voor kinderbijslag. Voor het Kinderrechtencommissariaat is kinderbijslag een belangrijk instrument om kinderrechten te realiseren en een hefboom om kinderarmoede te doen dalen. In ons advies pleiten we voor een progressief universeel systeem. Gelijke behandeling van alle kinderen is het vertrekpunt, los van de socio-professionele of administratieve situatie van ouders. De ongelijke vertreksituatie van kinderen maakt selectieve toeslagen nodig. 

Pro-deoadvocaat blijft gratis voor minderjarigen

Even stond het principe van gratis rechtsbijstand voor minderjarigen ter discussie. Het Kinderrechtencommissariaat vroeg de minister van Justitie om het recht op bijstand voor minderjarigen niet uit te hollen maar het eerder verder uit te bouwen. We zijn blij dat in het door de Commissie Justitie goedgekeurde wetsontwerp over de hervorming van de tweedelijnsrechtsbijstand minderjarigen geen advocatenkosten moeten betalen. We hopen dat het uitvoeringsbesluit het onweerlegbaar vermoeden van onvermogen bij minderjarigen uitdrukkelijk opneemt.

 

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen op stap

Kinderrechtencommissaris verblijft nachtje in kinderpsychiatrie

Regelmatig bezoekt de kinderrechtencommissaris plaatsen waar jongeren vertoeven. Om voeling te houden met wat er leeft bij kinderen en jongeren en bij de volwassenen die voor hen in de bres springen. Elk jaar verblijft hij een paar dagen bij jongeren in een bijzonder kwetsbare situatie. Deze keer leefde hij mee in leefgroep 1 van de kinderpsychiatrie De Kaap. Daar verblijven 32 jongeren tussen 6 en 18 jaar. Zijn ervaringen schreef hij op sociaal.net neer in het stuk Luister naar mij!

papa en zoon zitten aan zijkant meer

Hebben kinderen te veel rechten?

De combinatie kinderrechten en opvoeding doet veel ouders naar adem happen. Het is niet dat ouders de rechten van hun kinderen niet belangrijk vinden. Het is dat ouders in de aandacht voor kinderrechten een te eenzijdig perspectief op opvoeding zien. ‘Hoe zit dat met de plichten van kinderen?’ of ‘Hebben kinderen vandaag niet te veel rechten?’ zijn verzuchtingen die de kinderrechtencommissaris regelmatig hoort. In de week van de opvoeding schreef hij een verhelderende Blog voor Expoo.

www.kinderrechten.be - Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat

Bots jij op onrecht tegenover kinderen en jongeren? 

… en kan of wil niemand iets doen? Neem dan gerust contact op met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.
De Klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de klacht en bemiddelt waar mogelijk.
Gratis en discreet. Bel gratis: 0800-20.808 of mail klachtenlijn@kinderrechten.be www.kinderrechten.be/professionals

Agenda

Komt eraan

5 tot 7 juli 2016 Conferentie ‘Childrens’ rights matter. Why Europe needs to invest in children’
28 augustus tot 9 september 2016 ‘Critical Interdisciplinary Course on Children’s Rights’
23 september 2016 Studiedag 'Net'werk?!, Naadloos samenwerken in de jeugdhulpverlening
5 oktober 2016, Open Forum Kinderrechtencoalitie ‘Wat doet vluchten met een kind?’
11 oktober 2016 Studiedag dak- en thuisloosheid bij kinderen
20 oktober 2016 Zuiddag ‘diversiteit en discriminatie’
7 tot 9 november 2016 ‘Child in the City-congres’ 
16 november 2016 voorstelling jaarverslag...