Main content

Kinderrechtenperspectief

25.03.2016

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind werkte een set kinderrechtenindicatoren uit. Daarmee kan het beleid systematischer rapporteren over kinderrechten in België. Het is aan de verschillende overheden om ermee aan de slag te gaan, regelmatig te meten en de indicatoren verder uit te werken. Pas dan weten we ook op lange termijn hoe het gesteld is met de realisatie van kinderrechten.

Jongeren nemen een selfie

Internationaal symposium minderjarigen en burgerschap

Op 27 mei 2016 organiseert het Kinderrechtencommissariaat een internationaal symposium over minderjarigen en burgerschap. John Wall, hoogleraar Philosophy and Religion, Childhood Studies, Rutgers University Camden (VS), verzorgt een lezing over ‘Empowering Children, Empowering Citizens: Human Rights in an Interdependent World’. Hoogleraar Nigel Patrick Thomas en directeur An Piessens van Kind & Samenleving reageren op de lezing. Inschrijven voor 20 mei 2016.

Jongeren gaan schoolpoort binnen

Samen tegen schooluitval

Het Kinderrechtencommissariaat gaf advies over de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’. Enkele van onze aanbevelingen: richt een onafhankelijke instantie op om te bemiddelen bij pestincidenten die niet opgelost raken en schaf de tuchtmaatregel ‘uitsluiting uit de leertijd’ af.

Versterkt kinderrechtenperspectief bij interlandelijke adoptie

Adoptie, vooral in zijn interlandelijke vorm, is een van de meest complexe kinderbeschermingsmaatregelen. Een adoptiebeslissing heeft een enorme impact op het leven van het kind: nieuwe ouders, naam en nationaliteit, en opgroeien in een andere omgeving met vaak een andere cultuur. Het Kinderrechtencommissariaat adviseert over de conceptnota interlandelijke adoptie. Interlandelijke adoptie vraagt ernstig onderzoek.

Kleuterjuf met twee kinderen

Statuut pleegzorgers mag ouders niet buitenspel zetten

In een brief aan de Commissie Justitie vragen het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général aux Droits de l’Enfant om voorzichtig te zijn met het overdragen van ouderlijke bevoegdheden van ouders aan pleegzorgers. Een kind dat toevertrouwd is aan een pleeggezin, is in de eerste plaats een kind in een kwetsbare situatie waarin de ouders hun taken niet altijd zelf helemaal opnemen. Pleegzorg mag nooit een voorportaal voor adoptie zijn.

Mama leunt achterover met zoon links en rechts van haar

Waarheid, durven of doen?

Het Kinderrechtencommissariaat, de Arteveldehogeschool, Cachet en Roppov organiseerden samen een studiedag over de ervaringen van jongeren en ouders met integrale jeugdhulp. De presentaties staan online. Bestel gratis het kwalitatief onderzoek ‘Waarheid, durven of doen?’ waarin jongeren en ouders de sterktes en de tekorten in de jeugdhulp blootleggen.

Persoon achteraanzicht met valies in de hand

Gedifferentieerd beleid voor kinderen op de vlucht

Elk jaar krijgt het Kinderrechtencommissariaat klachten van kinderen op de vlucht en signalen uit hun omgeving. We kunnen niet oordelen of deze kinderen hier mogen blijven. Dat is de taak van de overheid. Wel vragen we aan de federale overheid om kinderen en jongeren zonder papieren en hun gezinnen niet allemaal over dezelfde kam te scheren en een gedifferentieerd beleid uit te werken. Daarvoor reiken we enkele pistes aan.

Beeld jong meisje dat verlegen tegen moeder aanleunt. Om het thema gezin aan te kondigen.

Krijtlijnen leerlingenbegeleiding vertalen naar toegankelijke zorg

De overheid wil het landschap van de leerlingenbegeleiding optimaliseren. De Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement besprak de krijtlijnennota van de Vlaamse Regering. De nota focust op de rol en de taken van de actoren in de leerlingenbegeleiding. Het Kinderrechtencommissariaat is heel tevreden met de contouren die de nota uittekent. In ons advies vragen we onder andere om CLB’s en scholen ook buiten schooluren bereikbaar te maken.

Twee jongeren in beeld met micro, een meisje geeft een interview.

Handvatten in brochure minderjarigen en media

‘Minderjarigen in de media? Tips voor journalisten en programmamakers’: zo heet de nieuwe brochure van het Kinderrechtencommissariaat. Ze bouwt verder op de richtlijn van de Raad voor de Journalistiek (2015) over omgaan met minderjarigen in de media. De tips gaan over informeren en toestemming vragen, de omgeving erbij betrekken en het recht op vergetelheid en vrije meningsuiting. We maakten ook een modelformulier om minderjarigen en hun ouders toestemming te vragen. De brochure is gratis.

Meisje kijkt in spiegel met haarborstel in de hand haar gezicht wordt dubbel weergegeven

Als ouders scheiden

De Kinderrechtencoalitie bracht een position paper uit over het beschermen van kinderen tegen geweld in een scheiding. Studenten aan de Karel De Grote-Hogeschool bundelen projecten die zich toeleggen op kinderen in vechtscheidingssituaties in Vlaanderen en Nederland. Het rapport ‘Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders’ analyseert 145 chatgesprekken met vrijwilligers van Awel. Verder verscheen een brochure over hoe je een kind van gescheiden ouders kunt inschrijven op school.

Vijf kinderen maken met hun handen een bril rond hun ogen

Publicaties en rapporten

Verschillende publicaties en onderzoeken, KeKiKinderrechtenindicatoren, NCRK - Praktische gids: monitoring van plaatsen waar kinderen beroofd zijn van hun vrijheid, DCI - Onderzoek over vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Position paper over privacy online en de rol van opvoedingsverantwoordelijken, Kireco - Rapport kinderen op de vlucht, ENOC - Onderzoek naar geweld tegen kinderen met een handicap, FRA - Global report on access to justice for children, CRIN

Studiedagen

Congres 30 jaar jeugdadvocaat, 29 april 2016 - Studienamiddag 'Divers Jong', 11 april 2016 - Conferentie Children’s Rights Matter, 5 tot 7 juli 2016