Main content

Kinderrechtenmaand

04.11.2013

Kinderrechten zijn een heel jaar belangrijk. In november staan ze extra in de kijker. Scholen werken rond kinderrechten: pas als je je rechten kent, kun je er ook voor opkomen. Kinderrechtendag, dat is op 20 november, nu al de 24e verjaardag van het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’.

Tekening met kind dat valt

Laatste kans: laat je overtuigen

Nog altijd niet ingeschreven voor de voorstelling van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat? Laatste oproep via YouTube.

schoolbus met stoplichten aan

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Elke dag zitten 891 leerlingen langer dan drie uur op de bus van en naar een school in het buitenge-woon onderwijs. Hylke getuigt in een filmpje over zijn dagelijkse rit. Hij hoopt dat er snel iets verandert. Op 23 oktober discussieerde het Kinderrechtencommissariaat over het probleem op een kinderrechtenlunch (KRUNCH) met Vlaamse Volksvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van De Lijn, de administratie leerlingenvervoer, onderwijskoepels en kabinet Onderwijs en Mobiliteit. Dit in samenwerking met het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en C.H.I.P.S. Alle...

Jongen op spoorweg met rugzak

Studiedag kinderen op de vlucht

Op 11 december 2013 stelt het Kinderrechtencommissariaat het vernieuwde dossier ‘heen en retour’ voor, over kinderen op de vlucht. We schetsen de situatie van kinderen met en zonder ouders op de vlucht. En doen aanbevelingen die we voorleggen aan twee panels van experten. Welkom op de studiedag in zaal de Schelp van het Vlaams Parlement van 9.30 tot 13 uur. Schrijf online in.

Foto moeder en kind doen samen de was

Ruime visie gezinsondersteuning mist vertaling naar praktijk

Met het ontwerp van decreet over de organisatie van preventieve gezinsondersteuning wil de Vlaamse Regering dat gezinsondersteunende actoren samenwerken en netwerken om het welzijn van kinderen te bevorderen. Het Kinderrechtencommissariaat steunt deze ambitie. Het is een stap vooruit richting integraal kinder(rechten)beleid. Veel hangt af van hoe de samenwerking of de ‘Huizen van het Kind’ in de praktijk vorm krijgen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft in zijn advies enkele aandachtspunten.

Foto droevig meisje

Onderzoek en aanpak pesten

Op vraag van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement geeft het Kinderrechtencommissariaat advies over het voorstel van resolutie over een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van pesten bij jongeren.

Beeld jongen die met zijn oranje papieren vlieger een boodschap stuurt. Om een advies of standpunt aan te kondigen.

Vlaams jeugdbeleid met tentakels naar andere bevoegdheden?

Het Kinderrechtencommissariaat bracht advies uit bij het ‘Tussentijds Verslag 2011-2012 Vlaams Jeugdbeleidsplan en Vlaams Actieplan Kinderrechten’ van de Vlaamse Regering. De regering lijst in dat verslag alle gerealiseerde beleidsacties op. Het Kinderrechtencommissariaat roept Vlaanderen op om zijn tussentijdse verslagen meer slagkracht te geven. We missen perspectief en pleiten voor een follow-upmechanisme dat tekorten en bijsturingen in het kinderrechtenbeleid vooropstelt.

Foto meisje dat schrik heeft

CPT bezoekt België

Het Europees Comité ter preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) bezocht België in september 2013. Ook met het Kinderrechtencommissariaat was er een gesprek. Het onafhankelijk comité van de Raad van Europa ziet toe op de menswaardige behandeling van kinderen en volwassenen in detentie. Het CPT bezoekt onder andere gemeenschapsinstellingen, jeugdgevangenissen, politiekantoren en psychiatrische instellingen. Het praat met mensen in detentie, rapporteert erover en verwacht van België een antwoord op de problemen in hun rapport.

Ter voorbereiding...

Stacey en Stefanie met kinderrechtencommissaris rond de tafel

Zuiddag rules in het Kinderrechtencommissariaat

Stacey en Stefanie waren webredacteur voor één dag op het Kinderrechtencommissariaat. Op het einde van hun Zuiddag schreven ze een blog over hun ervaring. ‘Tijd om een carrièreswitch te maken: van die versleten banken op school, naar de coole en moderne bureaus van het Vlaams Parlement!’

Bende van P betrokken Benny Protector en zorgende Zita

De Bende van :P

Drie helden vechten voor kinderrechten daarover gaat de nieuwe kinderrechtenbrochure voor de derde graad basisonderwijs: De Bende van :P Met getuigenissen van kinderen, spelletjes, weetjes en tips. Een publicatie van de Kinderrechtswinkel en het Kinderrechtencommissariaat. De brochure zelf is gratis, verzendingskosten betaal je wel. Bestellen: info@kinderrechtswinkel.be,  070/210071, www.kinderrechtswinkel.be

Affiche festival van de politiek

Festival van de Politiek

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 opende het Vlaams Parlement zijn deuren voor het Festival van de Politiek. Iedereen was welkom. Een drieduizendtal mensen zakten af naar Brussel. Ook de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat was van de partij. We stonden met onze stand in de Schelp. Heel wat kinderen en jongeren stuurden postkaarten met eigen boodschappen. Zo kreeg elke kinder- en jongerenstem een gezicht.

Brochure Wat met al die GAS?

GAS en nu?

Vanaf 1 januari 2014 gaat de nieuwe wet over de GAS in werking. Er is veel kritiek op die wet. Je kan je maar beter goed voorbereiden en informeren. De brochure ‘Wat met al die GAS? Na de wet, de toepassing’ geeft bruikbare tips en voorbeelden. Een basis om mee te praten in het debat in je gemeente.