Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Jongen die op zijn bed ligt

Op 8 juli 2020 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een 'beveiligend verblijf' aanbieden aan minderjarigen.

08.07.2020
Twee kinderen samen in het gras

Op dinsdag 16 juni 2020 bespreekt en stemt  de Commissie voor Justitie het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen’. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan heel wat van onze eerder geformuleerde bezorgdheden zoals het recht om niet van elkaar te worden gescheiden en het recht om onderling persoonlijke contacten. Deze rechten worden rechtstreeks aan het kind toegekend, waardoor minderjarigen voor deze rechten procesbekwaam worden. Het recht op persoonlijk contact geldt ook voor stiefbroers en - zussen, als er een...

15.06.2020
Meisjes groeten met elleboog corona

De ingrijpende coronamaatregelen om de volksgezondheid te beschermen, leiden tot een aanzienlijke uitholling van kinderrechten. Daarom richten leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind met een gemeenschappelijke stem een reeks aanbevelingen naar de Groep van Experten die belast is met de Exitstrategie.

29.06.2020
Twee kleuters

De Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nodigde het Kinderrechtencommissariaat uit om advies te geven in een hoorzitting over de rechten van personen met variaties in seksekenmerken. We benadrukken het belang van een verbod op medisch niet-noodzakelijke onomkeerbare heelkundige ingrepen op jonge kinderen met variaties in seksekenmerken zonder hun geïnformeerde toestemming. We vertrekken van hun recht op bescherming van hun fysieke integriteit, het belang van het kind en hun recht op participatie.

11.06.2020
Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 2019 Open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen.

Op woensdag 10 juni 2020 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn tweede jaarverslag voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement. Herbekijk. Grasduin in het jaarverslag (1.81 MB).

11.06.2020
#jongerenovercorona

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie. Daarom organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilden we naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Kinderen en jongeren lieten massaal van zich horen en vulden met meer dan 44.000 de vragenlijst in. De resultaten bundelden we in een rapport (1.71 MB) en schreven er een advies (1 MB) bij.

29.05.2020
#blijfinuwkot

Het Kinderrechtencommissariaat trekt samen met middenveldorganisaties geregeld aan de alarmbel over kinderen en jongeren die getroffen worden door de coronamaatregelen. Toch houden die maatregelen nog te weinig rekening met de rechten en het perspectief van kinderen en jongeren. Hun recht op onderwijs, op bescherming tegen huiselijk geweld, op spel en vrije tijd, op een degelijke levensstandaard, hun rechten in contact met de wet: allemaal worden ze ingeperkt. In een advies bundelen we aandachtspunten die we signaleerden in twee taskforces van de Vlaamse Regering. 

04.05.2020
Beeld van jongeren die met een rode vlag lopen. Een belangrijk bericht.

Kinderen en jongeren hebben sociaal contact, ruimte en begeleiding nodig. Exitstrategie houdt daar te weinig rekening mee, vinden 178 medewerkers van organisaties en onderzoekers die rond kinderrechten werken. De opinie 'Waar is het belang van het kind?' verscheen op 6 mei in De Standaard.

06.05.2020
Jongen met mondmasker aan zijn bureau

Er is enorme solidariteit en ook bewustzijn bij de bevolking van de uitzonderlijkheid van de crisis. Maar met de maatregelen betalen we ook een prijs. Kinderrechten komen zwaar onder druk. Sommige maatregelen van de regering treffen kinderen en jongeren rechtstreeks. Hun recht op onderwijs, hun recht op bescherming tegen huiselijk geweld, hun recht op spel en vrije tijd worden ingeperkt. Een groep kinderen en jongeren verdwijnt van de radar. Dat is misschien wel het sterkst zichtbaar in het onderwijs. Niet alle leerlingen schakelen even vlot over naar afstandsonderwijs. Scholen signaleren dat ze een belangrijke groep kinderen en jongeren niet bereiken. Dat baart me echt zorgen.

24.04.2020
Meisje met kader tv voor haar hoofd, gezicht blur weergegeven

Donderdag 12 maart 2020 buigt de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zich opnieuw in hoorzitting over het omzetten van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in het mediadecreet. Het Kinderrechtencommissariaat ziet de audiovisuele mediarichtlijn als een opportuniteit voor ambitieus mediadecreet met oog voor minderjarigen en hun rechten. De omzetting moet ten laatste gebeuren tegen september 2020. Het Kinderrechtencommissariaat doet enkele aanbevelingen.

11.03.2020

Pagina's