Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2019-2020/8
11.03.2020

Donderdag 12 maart 2020 buigt de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zich opnieuw in hoorzitting over het omzetten van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in het mediadecreet. Het Kinderrechtencommissariaat ziet de audiovisuele mediarichtlijn als een opportuniteit voor ambitieus mediadecreet met oog voor minderjarigen en hun rechten. De omzetting moet ten laatste gebeuren tegen september 2020. Het Kinderrechtencommissariaat doet enkele aanbevelingen.

Advies
2019-2020/7
21.02.2020

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle vroeg aan het Kinderrechtencommissariaat een spoedadvies over de vijf prioritaire doelstellingen voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024. Het Kinderrechtencommissariaat bezorgde op 21 februari 2020 zijn advies aan de minister. We waarderen de vijf prioriteiten maar stippen tegelijk enkele tekortkomingen aan en doen beleidssuggesties voor een straffer toekomstig Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Advies
2019-2020/6
11.02.2020

Het Kinderrechtencommissariaat geeft enkele suggesties en aandachtspunten vanuit haar Klachtenlijn en kinderrechten bij de Beleidsnota  2019-2024 die minister Wouter Beke bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding indiende op 8 november 2019 bij het Vlaams Parlement.

Advies
2019-2020/5
22.01.2020

De voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over het wetsvoorstel tot aanscherping ‘van de voorwaarde van de band met een minderjarig kind voor gezinshereniging’. We screenden het wetsvoorstel vanuit kinderrechtenperspectief en formuleren bevindingen en aanbevelingen in ons advies.

Advies
2019-2020/4
22.01.2020

Het Kinderrechtencommissariaat geeft enkele suggesties en aandachtspunten vanuit haar Klachtenlijn en kinderrechten bij de Beleidsnota Onderwijs van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Pagina's