Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2015-2016/8
14.04.2016

De Vlaamse overheid wordt door de zesde staatshervorming bevoegd voor kinderbijslag. Voor het Kinderrechtencommissariaat is kinderbijslag een belangrijk instrument in het realiseren van kinderrechten. Het is een hefboom om kinderarmoede te doen dalen. Het Kinderrechtencommissariaat pleit voor een progressief universeel systeem. Gelijke behandeling van alle kinderen is het vertrekpunt, los van de socio-professionele of administratieve situatie van ouders. Wanneer nodig moeten minderjarigen zelf de toegang tot kinderbijslag kunnen openen en de toelage ontvangen.

Advies
2015-2016/7
23.03.2016

Op 24 maart 2016 besprak de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’. De nota speelt in op het Vlaams regeerakkoord dat het aantal spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters wil verminderen. De overheid wil één omvattend beleid ontwikkelen om schooluitval aan te pakken. Daartoe schuift ze 52 acties naar voren op vier domeinen: (1) identificatie, (2) monitoring en coördinatie, (3) preventie en (4) interventie en compensatie. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich grotendeels achter de conceptnota.

Advies
2015-2016/6
15.03.2016

Op 16 maart 2016 besprak de Commissie Justitie van Kamer van Volksvertegenwoordigers enkele wetsvoorstellen over het statuut van pleegzorgers. In bepaalde gevallen wil men ouderlijke bevoegdheden overgedragen van ouders aan pleegzorgers. Dat is geen evidentie. Het Kinderrechtencommissariaat geeft samen met de Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant in een adviesbrief enkele bezorgdheden mee.

Advies
2015-2016/5
15.03.2016

De Commissie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement nodigt het Kinderrechtencommissariaat uit om advies te geven tijdens de hoorzittingen over interlandelijke adoptie. De conceptnota voor nieuwe regelgeving over interlandelijke adoptie geeft het startschot. De conceptnota is helder en reikt enkele goede ideeën aan om met een aantal actuele bekommernissen verder aan de slag te gaan om van interlandelijke adoptie een sterker verhaal te maken. De conceptnota focust vooral op de betrokken diensten en integreert het kinderrechtenperspectief onvoldoende.

Dossier
2015-2016
09.03.2016

In dit dossier staat het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp centraal. Jongeren en ouders getuigen over hun ervaringen met de integrale jeugdhulp. Vinden ze de hulp die ze nodig hebben? Wat helpt hen? Wordt er rekening gehouden met hun kijk? Jongeren en ouders leggen de sterktes en de tekorten in de jeugdhulpverlening bloot. ‘Waarheid, durven of doen?’ De waarheden komen uit de getuigenissen van jongeren en hun ouders. En durf- en doesuggesties komen van jeugdhulpverleners zelf.

Pagina's