Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2015-2016/15
31.08.2016

Eind mei 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’ goed. Die gaat over de hervorming van de kinderbijslag. Ook de huidige schooltoelage voor basis- en secundair onderwijs zit in het groeipakket. Om de conceptnota te vertalen in regelgeving wijst het Kinderrechtencommissariaat op enkele aandachtspunten.

Knelpuntnota
2015-2016/14
30.08.2016

Voogden en scholen die onthaalonderwijs organiseren uiten hun bezorgdheid. Het Kinderrechtencommissariaat onderzocht de gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen die verblijven in centra die sluiten. In de zomermaanden  van 2016 begon Fedasil met het ‘leeghalen’ van de centra die moeten sluiten. Dat gebeurt gefaseerd: centrum na centrum, in volgorde van de sluitingsdatum, apart per taalrol en doelpubliek. Het Kinderrechtencommissariaat geeft een stand van zaken in een Knelpuntennota.

Advies
2015-2016/13
20.06.2016

21 juni 2016 besprak de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement het Ontwerpdecreet over diverse bepalingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het ontwerpdecreet doet een aantal aanpassingen en toevoegingen aan bestaande decreten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Knelpuntnota
2015-2016/12
17.06.2016

30 asielcentra gaan sluiten. Wat zijn gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen die in een aantal centra verblijven? Scholen die in de regio’s onthaalonderwijs organiseren en voogden uitten hun bezorgdheid. Naar aanleiding van enkele klachten contacteerde het Kinderrechten­commissariaat verschillende spelers in het veld: Fedasil, centrumverantwoordelijken, schooldirecties en OKAN-coördinatoren, de Dienst Voogdij, en het kabinet van de staatssecretaris voor asiel en migratie.

Knelpuntnota
2015-2016/11
31.05.2016

Met het M-decreet wou de Vlaamse overheid de onderwijsregelgeving overeenstemmen met het VN-Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Met de start van het schooljaar 2015-2016 trad het M-decreet ten volle in werking. Is het recht op inclusief onderwijs nu beter gegarandeerd? Op basis van de klachten die bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat binnenkwamen sinds 1 augustus 2015, evalueren we tussentijds de toepassing van het M-decreet. Deze knelpuntennota focust op waar het nog niet vlot loopt.

Pagina's