Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2021-2022/1
23.09.2021

Op 16 juli 2021 gaf de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring aan drie voorontwerpen van decreet die de regelgeving over het inschrijvingsrecht in het basis- en secundair onderwijs en de werking van Lokale Overlegplatforms (LOP’s) wijzigen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft op eigen initiatief advies vanuit kinderrechtenperspectief.

Advies
2020-2021/14
20.07.2021

Begin december 2020 bracht Het Laatste Nieuws wantoestanden in de kinderopvang voor baby’s en peuters aan het licht op basis van inspectieverslagen en getuigenissen van ouders. Samen met veel anderen was de kinderrechtencommissaris geschokt en verontwaardigd. We vroegen de minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding om een overleg en brachten onze bezorgdheden en aanbevelingen over aan zijn kabinet en administratie.

Advies
2020-2021/13
30.06.2021

Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général aux Droits de l'Enfant bezorgden samen op 30 juni 2021 een rapport over het vijftiende periodiek verslag van België aan het Europees Comité voor Sociale Rechten. We verzoeken het Comité om te blijven toezien op de uitvoering van een uitdrukkelijk verbod op lijfstraffen omdat dit nog altijd ontbreekt in België.

Standpunt
2020-2021
17.06.2021

Cyberpesten is een ernstig probleem. Op 17 juni 2021 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting over een voorstel van resolutie dat onderandere een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten vraagt. De kinderrechtencommissaris werd samen met andere experts zoals Elfi Baillien, Gie Deboutte en vertegenwoordigers van Mediawijs.be en van Pimento gehoord.

Advies
2020-2021/12
08.06.2021

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding organiseert hoorzittingen over twee conceptnota’s die ongeboren kinderen beter willen beschermen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft schriftelijk advies omdat de huidige regelgeving tekortschiet om alle ongeboren kinderen te beschermen. Zeer specifieke, weloverwogen en precieze wetgeving is nodig omdat fundamentele grondrechten van alle betrokkenen tegen elkaar worden afgewogen.

Pagina's