Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Standpunt
2021-2022
29.11.2021

Het tekort aan opvangplaatsen betekent voor heel wat mensen dat zij buiten op straat moeten slapen, hoewel zij recht hebben op opvang. Het gaat niet alleen meer om alleenstaande mannen, maar ook niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen. Het recht op opvang is geen recht dat hoort afgedwongen te worden en al zeker niet door niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen. De Opvangwet bepaalt dat elke asielzoeker in België vanaf de indiening van de asielaanvraag recht heeft op opvang.

Advies
2021-2022/05
17.11.2021
‘Het wachten moe’. Dat is de titel van het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Een verslag over de invloed van wachten op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs, op een beslissing in hun procedure. Met noodkreten van kinderen en jongeren die door al dat wachten niet tot hun rechten komen.

Het leven van kinderen en jongeren staat niet stil. Duizenden jongeren wachten op hulp. Door corona moesten ze vaak nog langer wachten.

Advies
2021-2022/04
21.10.2021

De commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel het voorstel van resolutie (Sophie Rohonyi, François De Smet) betreffende de instelling van een Interministeriële Conferentie Jeugd, belast met de uitwerking van een steunplan voor de door de COVID-19-crisis getroffen jongeren (DOC 55 1810/1).

De voorzitter van de commissie vroeg het Kinderrechtencommissariaat advies over de resolutie.

Advies
2021-2022/03
12.10.2021

Op 25 juni 2021 bezorgde minister van onderwijs Weyts zijn ‘Conceptnota decreet leersteun’ aan het Vlaams parlement. 

In die conceptnota zet de minister uiteen hoe hij wil werken aan de knelpunten die naar voor kwamen bij verschillende evaluaties van het M-decreet en hoe hij het ondersteuningsmodel ‘eenvoudiger, duidelijker en doeltreffender’ wil maken. 

Het Kinderrechtencommissariaat analyseerde de conceptnota vanuit kinderrechtenperspectief.

Advies
2021-2022/02
07.10.2021

Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Ook voor kinderen die over de schreef gaan, die een delict plegen of maatschappelijke normen overschrijden. 

Op dinsdag 12 oktober 2021 stond in de verenigde commissies Justitie-Welzijn de bespreking en stemming van het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de langdurige gesloten begeleiding op de agenda.

Het Kinderrechtencommissariaat bezorgde een aantal aanbevelingen.

Pagina's