Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Standpunt
17.06.2021

Cyberpesten is een ernstig probleem. Op 17 juni 2021 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting over een voorstel van resolutie dat onderandere een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten vraagt. De kinderrechtencommissaris werd samen met andere experts zoals Elfi Baillien, Gie Deboutte en vertegenwoordigers van Mediawijs.be en van Pimento gehoord.

Advies
/12
08.06.2021

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding organiseert hoorzittingen over twee conceptnota’s die ongeboren kinderen beter willen beschermen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft schriftelijk advies omdat de huidige regelgeving tekortschiet om alle ongeboren kinderen te beschermen. Zeer specifieke, weloverwogen en precieze wetgeving is nodig omdat fundamentele grondrechten van alle betrokkenen tegen elkaar worden afgewogen.

Advies
/11
20.04.2021

Op 21 april 2021 staat het ontwerp van decreet houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, op de agenda van de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat maakt zich ernstig zorgen om voorliggend LIVC R decreet.

Advies
/10
31.03.2021

In hun jaarverslag ‘Open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen’ formuleren de maandcommissarissen aanbevelingen voor de instellingen en de overheid om de rechten van jongeren in geslotenheid te versterken. Als er iets positief is aan corona, dan is het dat het de digitale evolutie in de gesloten jeugdinstellingen versnelde: jongeren konden vaker en op verschillende momenten beeldbellen met thuis. Dat apprecieerden ze enorm.

Advies
/9
22.03.2021

Sinds 22 maart 2021 moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs minstens twee weken op school een mondmasker dragen. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar voor wie het mogelijk is. Het Kinderrechtencommissariaat vreest dat de kans bestaat dat de veralgemeende mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar weleens een langer geldende regel zou kunnen worden omdat de cijfers blijven stijgen. We zijn bezorgd over de impact ervan op het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Pagina's