Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2016-2017/5
15.06.2017

Het Kinderrechtencommissariaat geeft advies bij het 'Ontwerp tussentijds rapport Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019'. We vragen om meer gehoor te geven aan de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. Neem in het tussentijds rapport naast de stand van zaken van uitgevoerde acties ook budgetmonitoring, kinderrechtenindicatoren, knelpunten en voorbeelden van goede praktijken op.

Advies
2016-2017/4
23.05.2017

De Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement organiseert hoorzittingen over het toekennen van stemrecht op 16 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het pleidooi van de Vlaamse Jeugdraad om stemrecht op 16 jaar in te voeren. Het recht van jongeren om te participeren aan de samenleving staat centraal in ons advies.

Advies
2016-2017/3
29.03.2017

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert over het ondersteuningsmodel van de minister van Onderwijs in het kader van de implementatie van het M-decreet. Sinds het M-decreet zit het gewoon onderwijs in een versnelde overgang naar meer inclusief onderwijs. Die transitie moet goed ondersteund worden. Krachten en middelen moeten maximaal gebundeld worden in het belang van het kind. Het langetermijnperspectief moet blijven dat de gespecialiseerde settings zoveel mogelijk opgaan in een inclusieve leeromgeving.

Advies
2016-2017/2
14.03.2017

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. De Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat formuleren samen, met respect voor elkaars positie, beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken. We onderstrepen het belang van kenmerken van de woning en de woonomgeving voor het welzijn van kinderen. Het Vlaamse woonbeleid en woonstatistieken analyseren we vanuit kindperspectief. We besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Advies
2016-2017
25.01.2017

Op 18 januari hield de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een hoorzitting over het 'Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na een scheiding'. De kinderrechtencommissaris werd uitnodigd en reageerde op het voorstel.

Pagina's