Main content

Adviezen en standpunten

Met adviezen, standpunten, knelpuntnota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
2021-2022/03
12.10.2021

Op 25 juni 2021 bezorgde minister van onderwijs Weyts zijn ‘Conceptnota decreet leersteun’ aan het Vlaams parlement. 

In die conceptnota zet de minister uiteen hoe hij wil werken aan de knelpunten die naar voor kwamen bij verschillende evaluaties van het M-decreet en hoe hij het ondersteuningsmodel ‘eenvoudiger, duidelijker en doeltreffender’ wil maken. 

Het Kinderrechtencommissariaat analyseerde de conceptnota vanuit kinderrechtenperspectief.

Advies
2021-2022/02
07.10.2021

Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Ook voor kinderen die over de schreef gaan, die een delict plegen of maatschappelijke normen overschrijden. 

Op dinsdag 12 oktober 2021 stond in de verenigde commissies Justitie-Welzijn de bespreking en stemming van het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de langdurige gesloten begeleiding op de agenda.

Het Kinderrechtencommissariaat bezorgde een aantal aanbevelingen.

Advies
2021-2022/1
23.09.2021

Op 16 juli 2021 gaf de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring aan drie voorontwerpen van decreet die de regelgeving over het inschrijvingsrecht in het basis- en secundair onderwijs en de werking van Lokale Overlegplatforms (LOP’s) wijzigen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft op eigen initiatief advies vanuit kinderrechtenperspectief.

Advies
2020-2021/14
20.07.2021

Begin december 2020 bracht Het Laatste Nieuws wantoestanden in de kinderopvang voor baby’s en peuters aan het licht op basis van inspectieverslagen en getuigenissen van ouders. Samen met veel anderen was de kinderrechtencommissaris geschokt en verontwaardigd. We vroegen de minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding om een overleg en brachten onze bezorgdheden en aanbevelingen over aan zijn kabinet en administratie.

Advies
2020-2021/13
30.06.2021

Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général aux Droits de l'Enfant bezorgden samen op 30 juni 2021 een rapport over het vijftiende periodiek verslag van België aan het Europees Comité voor Sociale Rechten. We verzoeken het Comité om te blijven toezien op de uitvoering van een uitdrukkelijk verbod op lijfstraffen omdat dit nog altijd ontbreekt in België.

Pagina's