Main content

Leerlingenvervoer: een lerensweg tot aan de schoolpoort

27.04.2016
Advies
2015-2016/10

Leerlingenvervoer: een lerensweg tot aan de schoolpoort

Op 28 april 2016 besprak de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement de door de Vlaamse Regering goedgekeurde Conceptnota over leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs.

De Vlaamse ministers van Onderwijs en Mobiliteit doen in de conceptnota voorstellen om de problemen op te lossen bij het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs.
Al meerdere jaren klagen ouders en jongeren hierover bij het Kinderrechtencommissariaat. De rit duurt te lang. De begeleiding op de bus gaat niet altijd gepast met kinderen om. Er zijn onaangepaste regels op de bus. En er is een gebrekkige onderlinge communicatie.

Het Kinderrechtencommissariaat nam al verschillende initiatieven om de problemen die leerlingen ondervinden om naar school te geraken onder de aandacht te brengen. We volgen de evoluties binnen het beleid nauwgezet op door deel te nemen aan de klankbordgroep leerlingenvervoer. We zien een positieve dynamiek dankzij de pilootprojecten in Leuven en Roeselare.

Het Kinderrechtencommissariaat schetst in dit advies de verschillende stappen die we ondernamen en formuleert aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de conceptnota:

  • Informeer en communiceer helder zodat minderjarigen en ouders weten waarop ze aanspraak kunnen maken en waarvoor ze waar terechtkunnen.
  • Blijf investeren in vorming van begeleiders. Al wie bij het schoolvervoer betrokken is, in welke multimodale vorm ook, zou dergelijke opleiding moeten volgen.
  • Ondersteun ouders en hun kinderen maximaal en zorg voor een goede samenwerking tussen de verschillende (lokale) actoren bij de multimodale organisatie van het leerlingenvervoer.
  • Waak erover dat er zich geen willekeur installeert. Stel daarvoor centraal gedefinieerde criteria op als referentiekader voor de verschillende verzorgingsgebieden.
  • Maak een zorgvuldige afbakening van verzorgingsgebieden en zorg daarbij voor voldoende communicatie tussen verzorgingsgebieden onderling.
  • Installeer een toezichtsmechanisme, maar ook een klachtmechanisme waar leerlingen en ouders problemen met leerlingenvervoer kunnen aankaarten.
  • Stem af met de conceptnota over de krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Want daarin staat niets over opvang in het buitengewoon onderwijs.

Bezorgd

We bezorgden op 27 april 2016 het advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Contactpersoon

Julie
Ryngaert
02-552.41.31.