Main content

Kind(errechten)vriendelijke toezicht- en klachtenmechanismen

27.01.2014
Advies
2013-2014/9

Kind(errechten)vriendelijke toezicht- en klachtenmechanismen

Het Kinderrechtencommissariaat is al jaren pleitbezorger voor een beter klachtenkader en een verdergaand toezicht voor jongeren in gesloten opvang. Ook het Vlaams Parlement is al  lang vragende partij. Met de ‘Conceptnota voor nieuwe regelgeving over extern toezicht en externe klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen’  neemt het Vlaams Parlement initiatief om het klachtrecht en het externe toezicht voor minderjarigen te regelen.

In dit advies lijsten we voorwaarden voor kind(errechten)vriendelijke toezicht- en klachtenmechanismen op. We plaatsen ze naast de conceptnota en geven suggesties tot licht bijsturen van de nota.

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter de manier waarop de conceptnota toezicht- en klachtenmechanisme voor jongeren in gesloten opvang uittekent.

  • Ombudsnormen en mensenrechtelijke bepalingen vormen de toetssteen.
  • Het toepassingsgebied omvat de jeugdgevangenissen in Everberg en Tongeren, de gemeenschapsinstellingen, de K-diensten, de proeftuinen en hopelijk ook de proefprojecten.
  • Ouders, vertrouwenspersonen en jongvolwassenen in gesloten opvang kunnen ook klacht neerleggen.
  • Ook na de ‘opsluiting’ kunnen jongeren bij het Klachtenbureau terecht.
  • De maandcommissaris bemiddelt, begeleidt en ziet toe.
  • De Commissie van toezicht is extern en onafhankelijk.

We pleiten voor eenduidige toegankelijke klachtenmechanismen die bestaan uit een interne klachtenregeling en een onafhankelijk Klachtenbureau. Interne klachtenmechanismen situeren we op voorzieningsniveau, niet op sector- of agentschapsniveau.

We vragen de term Commissie van toezicht te gebruiken in plaats van visitatiecommissie. Visitatiecommissies, zoals we die kennen aan de Vlaamse universiteiten, zijn het antwoord op een afwezigheid van inspectie in het universitair onderwijs.

We steunen de ambities die de conceptnota voor ogen heeft met de regionale klachtenbureaus voor minderjarige gebruikers van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en hun ouders. Terecht schuift de nota een intersectorale aanpak naar voor. Het regionale karakter van de klachtenbureaus is een extra stimulans om vaker ter plaatse te gaan.

  • We zien de regionale klachtenbureaus als het eindpunt van een proces van lange adem. We raden aan om het toepassingsgebied in eerste instantie tot de integrale jeugdhulp te beperken.
  • We pleiten voor interne klachtenregelingen op voorzieningsniveau en externe klachtenbureaus op intersectoraal niveau.
  • We vragen om een duidelijke erkenning van de vertrouwenspersoon als klachtenbegeleider voor minderjarigen.

 

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05