Main content

Kinderen en huisvesting

14.03.2017
Advies
2016-2017/2

Kinderen en huisvesting

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Ook de allerjongsten, de minderjarigen. In de Vlaamse Wooncode belooft Vlaanderen werk te maken van 'een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid'.

Veel minderjarigen in Vlaanderen wonen met hun ouders, stiefouders, alleenstaande ouder of andere opvoedingsverantwoordelijke in een woning die tegemoetkomt aan hun noden en behoeften.
Een niet te verwaarlozen minderheid van minderjarigen kan helaas (nog) niet rekenen op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning in een behoorlijke woonomgeving.

In het advies ‘Kinderen en huisvesting’ plaatsen de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat kinderen en jongeren op de voorgrond. We besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Samen formuleren we, met respect voor ieders positie, beleidssuggesties om het recht op wonen van kinderen waar te maken.

  • We benadrukken het belang van kwaliteitsvolle woningen voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. We pleiten voor een ruimere detectie en snellere aanpak van slechte woonkwaliteit, en vragen om slagkrachtige herhuisvesting bij slechte woonkwaliteit.
  • We kaarten de nood aan extra sociale huurwoningen aan en suggereren een huursubsidiestelsel dat is afgestemd op de referentiebudgetten voor Vlaamse huishoudens.
  • Voor alleenstaande jongeren scharen we ons achter initiatieven die co-housing of samenhuizen uitbouwen. Jongeren die de jeugdhulp verlaten als ze meerderjarig worden, staan er nu al te vaak alleen voor.
  • We vragen een debat over het toepassen van rationele bezettingsnormen voor gezinnen. De huidige bezettingsnormen plaatsen gezinnen en woonactoren soms voor zware dilemma’s: of het gezin huisvesten in een niet-rationeel bezette woning of het gezin niet kunnen huisvesten door de normen.
  • We pleiten voor meer aandacht voor de impact van de woonomgeving op het welzijn van kinderen. Een integrale, participatieve, impliciete ‘en’ expliciete kindvriendelijke aanpak van de woonomgeving biedt de beste garantie voor een woonomgeving die kind- en mensvriendelijk is.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 13 maart 2017 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Op 20 april 2017 was er een gedachtewisseling met Bernard Hubeau, voorzitter Vlaamse Woonraad en Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, over het advies Kinderen en Huisvesting in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05