Main content

Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten biedt kansen maar sterker vangnet is nodig

25.03.2019
Advies
/10

Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten biedt kansen maar sterker vangnet is nodig

Op 26 maart 2019 bespreekt de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het voorstel van decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

Het Kinderrechtencommissariaat ziet in het voorstel veel kansen voor duizenden kinderen.

 • Lokale besturen krijgen meer slagkracht bij het uittekenen van de buitenschoolse opvang en activiteiten. Ze zullen beter kunnen inspelen op de nood van kinderen aan een buurtgerichte aanpak.
 • De Vlaamse Regering voorziet verschillende subsidies voor lokale besturen, waaronder subsidies die expliciet inzetten op de participatie van kinderen met specifieke zorgbehoeften en kinderen uit kwetsbare gezinnen.
 • Het voorstel stuurt aan op meer samenwerking en een integraal uitgebouwd buitenschools activiteitenaanbod. Hiermee verlaagt het de drempels tussen actoren die een rol kunnen spelen in de buitenschoolse activiteiten.
 • Het voorstel vergroot de kans op een divers georganiseerd activiteitenpalet voor kinderen die opgroeien in kansarme buurten met weinig vrijetijdsaanbod of publieke ruimte om te spelen.


Het voorstel van decreet houdt ook risico’s in. Daarom vragen we een sterker vangnet.

 • Versterk kindperspectief via een amendementsvoorstel bij artikel 3
  In het voorstel zijn vooral de Vlaamse overheid, de lokale besturen en de organisatoren aan zet. Vanuit het perspectief van de participerende kinderen en ouders zijn er stevige garanties nodig voor een toegankelijk, kwaliteitsvol en divers activiteitenpalet in hun stad of gemeente.
 • Ga voor steunpunt dat samenwerkingsverbanden vanuit kindperspectief ondersteunt
  We missen in het voorstel een duurzaam ondersteuningsengagement vanuit Vlaanderen want de uitdagingen zijn groot. Verschillende belangen spelen en het belang van het kind moet de richting aangeven.
 • Bouw een sterk monitoringssysteem uit
  We missen een sterke monitoring vanuit Vlaanderen op de realisatie van de doelstellingen in het decreet. We pleiten voor de uitbouw van een monitoringssysteem op verschillende niveaus.
 • Verzeker dat de aandacht voor kwaliteit niet verzwakt
  Het voorstel gaat voor het toekennen van kwaliteitslabels. Vergelijken we de kwaliteitsvoorwaarden van een label met deze die nu gelden voor groepsopvang van schoolkinderen dan is er een duidelijk verschil. We pleiten voor kwaliteitsvoorwaarden die ook beantwoorden aan wat kinderen en het VN-Kinderrechtencomité belangrijk vinden.
 • Onderwijs, jeugdwerk en sportverenigingen geen prominente spelers?
  In het voorstel vallen jeugdwerk en sportverenigingen buiten de definitie van ‘opvang lager onderwijs’ en is onderwijs geen prominente speler. Terwijl elke dag duizenden kinderen op school worden opgevangen. En sommige lokale besturen nu al samenwerking tussen scholen, jeugdwerk- en sportorganisaties ondersteunen. We hopen dat het voorstel de bestaande samenwerkingen niet in de weg zal staan.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 23 maart 2019 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05