Main content

Verzameldecreet waar jeugdrechtelementen een aparte benadering verdienen

20.06.2016
Advies
2015-2016/13

Verzameldecreet waar jeugdrechtelementen een aparte benadering verdienen

Op 21 juni 2016 besprak de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Ontwerp van decreet over diverse bepalingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het ontwerpdecreet doet een aantal aanpassingen en toevoegingen aan bestaande decreten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Naast wetgevingstechnische aanpassingen regelt dit ontwerp enkele inhoudelijke aspecten, waar een aangepaste regelgeving zich opdringt, onder meer door de zesde staatshervorming.

Het Kinderrechtencommissariaat zoomt in op wijzigingen van artikels die raken aan de rechtspositie van minderjarigen.

We stellen een aantal positieve evoluties vast:

  • De verblijfsvoorwaarde van vijf jaar is niet langer een hinderpaal voor steun en hulp aan minderjarigen vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  • Het persoonlijk assistentiebudget wordt ook na de invoering van het systeem van de persoonsvolgende financiering verlengd bij de overgang naar 18 jaar.


We vragen aandacht voor de gevolgen van enkele aanpassingen op de rechtspositie en rechtswaarborgen van minderjarigen:

  • Onze vraag blijft om het Vlaams detentiecentrum Tongeren te sluiten. In afwachting vragen we om het decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp toe te passen en het toezicht door de Commissie van Toezicht van de gevangenis te behouden.
  • De voorwaarde van de vorderingsgrond bij een hoogdringende verontrustende opvoedingssituatie aanpassen, zorgt voor een betere bescherming. Tegelijkertijd vragen we de nodige voorzichtigheid. Het dossier overhevelen naar vrijwillige jeugdhulp, indien mogelijk, geniet de voorkeur. Het subsidiariteitsprincipe moet gevrijwaard blijven.
  • Het agentschap Kind en Gezin wordt bevoegd om in te ingrijpen als ouders verkeerde informatie geven voor de berekening van de kinderopvangtarieven. We vragen om in geen geval te raken aan het recht op toegang tot de kinderopvang als basisvoorziening.
  • E-Birth leidt tot betere informatie voor alle gezinnen over het ondersteuningsaanbod van Kind en Gezin. Het blijft de vrije keuze van gezinnen om beroep te doen op het aanbod. Hier mogen geen consequenties aan verbonden worden.


Het Kinderrechtencommissariaat pleit ervoor om bepaalde wijzigingen niet door te voeren in dit verzameldecreet:

  • De voorgestelde aanpassingen van De Grubbe. Neem deze mee binnen de ruime hervorming van het Vlaams jeugdrecht.
  • De aanpassingen rond gegevensuitwisseling tussen de jeugdhulp- en gerechtelijke actoren. Er is nood aan een ruimere discussie over beroepsgeheim en cliëntenrechten. Het valt niet te verengen tot een loutere aanpassing binnen de jeugdhulpsector.

Bezorgd

We bezorgden op 20 juni 2016 het advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.