Main content

Advies Kwaliteitsvolle kinderopvang verlangt meer dan één paar sterke schouders

28.08.2013
Advies
2012-2013/9

Advies Kwaliteitsvolle kinderopvang verlangt meer dan één paar sterke schouders

De voorbije jaren bouwde de overheid het raamwerk voor een kwaliteitsvolle kinderopvang uit als basisvoorziening. Op 20 juli 2012 finaliseerde ze het decreet over de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Net voor de zomer van 2013 keurde de Vlaamse Regering onder andere principieel het besluit goed over de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters.

Op vraag van Kind en Gezin formuleerde het Kinderrechtencommissariaat in september 2012 een advies bij een eerder ontwerp van het besluit.

  • We pleiten voor een kwaliteitsvolle kinderopvang die op vele sterke schouders kan rekenen. Het eerdere besluit formuleerde de uitbouw van een kwaliteitsvolle kinderopvang te veel als een taak van de organisator en sprak nauwelijks over het kwaliteitsbeleid van andere actoren, zoals ondersteunings- of begeleidingsinstanties, toezichtinstanties die onafhankelijk moeten waken over het belang van de kinderen of over trainings- en vormingsmodaliteiten.
  • We steunen de principiële keuze voor één kinderbegeleider per vier kinderen. Want dat stemt overeen met het advies van experts. Wel stellen we vragen bij de draagkrachtafweging die een verruiming tot één begeleider voor acht kinderen toelaat. Het eerdere besluit maakte niet dui-delijk wat genoeg draagkracht precies inhoudt.
  • We pleiten voor een meer prominente rol voor de zorginspectie in het kwaliteitstoezicht. Het eerdere besluit sprak alleen over toezichthouders en niet over de Zorginspectie. Tenzij toe-zichthouder op de Zorginspectie slaat?
  • En we vragen meer diversiteit in de kwaliteitsvereisten, zodat ook kinderen met specifieke be-hoeften op kwaliteitsvolle kinderopvang kunnen rekenen.

Vele suggesties blijven gelden voor de latere principieel goedgekeurde versie van het besluit. Op één suggestie na: de principieel goedgekeurde versie koppelt geen voorwaarden meer – zoals draagkrachtafweging – aan de mogelijke verruiming van het aantal kinderen per begeleider.  Een begeleider op acht kinderen wordt daardoor regel .

Bezorgd

Het Kinderrechtencommissariaat bezorgde dit advies in september 2012 aan Kind en Gezin op zijn vraag.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05