Main content

Advies bij Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019: een integraal welzijns- en kinderrechtenbeleid

18.11.2014
Advies
2014-2015/8

Advies bij Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019: een integraal welzijns- en kinderrechtenbeleid

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, diende op 24 oktober 2014 zijn Beleidsnota 2014-2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in bij het Vlaams Parlement.

In dit advies geeft het Kinderrechtencommissariaat suggesties bij de beleidsnota. We zetten volgende aandachtspunten vanuit een kinderrechtenbril in de kijker:

 • Ga voor een breed preventiebeleid. Ideaal bouwt Vlaanderen opnieuw een sociaal preventiebeleid uit.
 • De minister zet in op de vermaatschappelijking van de zorg. We vragen om een breed maatschappelijk debat.
 • Mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning en optimalisatie. We hopen dat de minderjarige mantelzorgers ook op steun kunnen rekenen.
 • Brede instap-actoren moeten knelpunten, overlap en kansen op samenwerking in kaart brengen. We pleiten voor ondersteuning die ruimer gaat dan afstemming.
 • De minister wil het hulpaanbod bij relatieproblemen beter bekendmaken. Inclusief scheidingsbemiddeling?
 • Persoonsvolgende financiering versterkt de zorg op maat voor kinderen met een beperking, maar nog niet genoeg.
 • Jeugd- en kinderpsychiatrie krijgt extra aandacht. Ideaal komen meer gespecialiseerde voorzieningen. Door gebrek aan aanbod komen sommige kinderen nu in gemeenschapsinstellingen terecht.
 • De minister probeert hindernissen in de jeugdzorg weg te werken. We pleiten voor een parcours met genoeg middelen en participatie van de minderjarigen.
 • Bescherming tegen geweld en misbruik blijft een speerpunt in het welzijnsbeleid. We hopen dat de beleidsacties het geweld op kinderen in het vizier blijven houden.
 • De Huizen van het Kind kunnen rekenen op een verdere uitbouw van hun aanbod. We vragen alert te blijven voor de grens tussen gezinsondersteuning en jeugdhulpverlening.
 • De minister blijft gaan voor het recht op kinderopvang. We staan achter die ambitie. Zeker als ze de sociale functie van kinderopvang kan waarmaken.
 • Er komt een decreet buitenschoolse opvang. Dat wordt een decreet van Welzijn, Onderwijs, Sport, Jeugd en Cultuur. We scharen ons achter deze integrale aanpak. Die geeft meer garantie aan een opvang die vertrekt vanuit het recht op spel.
 • Vlaanderen schuift een universeel kinderbijslagsysteem naar voren, met sociale toeslag. We staan achter een sociale toeslag die hoog genoeg is om kinderen uit de armoede te halen of te houden.
 • De minister wil justitiehuizen ook inschakelen voor de begeleiding van jongeren in conflict met de wet. Hopelijk houdt dat ook eerstelijns juridische bijstand in.
 • Er komt een decreet jeugdrecht. We hopen dat er ruimte is voor een open en sereen maatschappelijk debat over de contouren van het nieuwe jeugdrecht.
 • De minister maakt werk van samenwerking met andere ministers. Dat is positief. Het welzijn van kinderen wordt niet alleen bepaald door het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 

Bezorgd

We bezorgden het advies op 18 november 2014 aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Leen
Ackaert
02-552.41.05