Main content

Advies bij Beleidsnota Onderwijs 2014-2019: Plaats leerlingen centraal

10.11.2014
Advies
2014-2015/5

Advies bij Beleidsnota Onderwijs 2014-2019: Plaats leerlingen centraal

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, diende op 24 oktober haar beleidsnota Onderwijs 2014-2019 in bij het Vlaamse Parlement.

Een vierde van de meldingen bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat gaat over onderwijs. Het kinderrechtenverdrag garandeert het recht op onderwijs en de nodige begeleiding. Tezelfdertijd stelt artikel 28 ook dat de overheid alle andere rechten in het kinderrechtenverdrag binnen het onderwijs moet verzekeren. Bijvoorbeeld: in haar relatie met leerlingen moet de overheid het belang van het kind laten primeren en moet ze rekening houden met de mening met het kind, zijn recht op informatie, zijn vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en zijn privacy.

Het Kinderrechtencommissariaat screende de beleidsnota vanuit kinderrechtenperspectief:

 • De focus op de leerling zelf door in te zetten op het ontwikkelen van talenten is positief, maar vraagt ook leerlingenparticipatie;
 • Kleuterparticipatie stimuleren is nodig, maar dan wel doelgroepgericht;
 • Dialoog is belangrijk maar veronderstelt degelijke informatieverstrekking aan leerlingen en ouders;
 • Onthaalonderwijs bijsturen op basis van wetenschappelijk onderzoek is zinvol. Maak nu alvast werk van differentiatie gezien de brede diversiteit binnen de doelgroep;
 • Spijbelen, pesten en vroegtijdig schoolverlaten worden vanuit een brede visie benaderd waar het welbevinden van de leerlingen voorop staat. We vragen om  ook het sanctiebeleid vanuit die visie vorm te geven;
 • De aandacht voor de combinatie leren en werken is zeer waardevol;
 • Zet in op de CLB’s om zo een betere samenwerking tussen onderwijs en welzijn te realiseren;
 • Automatische toekenning van schooltoelagen is eerste stap, maak ook werk van de maximumfactuur voor de eerste graad van het secundair onderwijs;
 • Ga het debat aan over het dragen van zichtbare levensbeschouwelijke symbolen door leerlingen, ook met de leerlingen;
 • Bij het hertekenen van het inschrijvingsrecht is er aandacht voor het vrijekeuze-perspectief en het gelijkekansen-perspectief, zorg dat bij de concrete uitvoering de vrije keuze van de ouders steeds voorop staat;
 • Scholen met meer kansarme leerlingen moeten extra werkingsmiddelen blijven krijgen;
 • Neem een school voor elk Brussels kind als uitgangspunt bij de aanpak van de Brusselse capaciteitsproblematiek;
 • Aandacht vragen voor rechten van leerlingen is geen synoniem voor  toenemende juridisering.

 

Bezorgd

We bezorgden het advies op 10 november aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement en aan de bevoegde minister.

Contactpersoon

Julie
Ryngaert
02-552.41.31.