Main content

Advies bij Beleidsnota Integratie en Inburgering 2014-2019: vanuit kinderen bekeken

12.11.2014
Advies
2014-2015/6

Advies bij Beleidsnota Integratie en Inburgering 2014-2019: vanuit kinderen bekeken

Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, diende op 24 oktober 2014 haar beleidsnota Integratie en Inburgering 2014-2019 in bij het Vlaams Parlement.

Heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen behoren tot één van de doel­groepen van dit beleid. Recht op participatie aan de samenleving en het non-discriminatiebeginsel bij de uitoefening van alle kinderrechten zijn kernelementen in het kinderrechtenverdrag. We screenden de beleids­nota vanuit dit kinderrechtenperspectief.

Het Kinderrechtencommissariaat:

 • waardeert het voornemen om in alle beleidsdomeinen de etnische kloof te dichten, maar vraagt om niet eenzijdig op Nederlandse taalkennis in te zetten en
  • de sociaal-economische achterstandsfactor in die etnische kloof niet uit het oog te verliezen
  • het sociale tolken te blijven ondersteunen
 • kijkt met belangstelling uit hoe de minister de monitoring van de positie van personen met een migratieachtergrond over de beleids­domeinen zal afstemmen
 • waardeert de inspanningen inzake kleuterparticipatie bij anders­taligen, maar vraagt om die te focussen op doelgroepen
 • waardeert de intentie tot meer taalstimulering op zeer jonge leef­tijd, maar vraagt zich af hoe dat rijmt met de geplande verhoging van de kinderopvangtarieven
 • volgt met belangstelling hoe de minister de lokale regierol rond integratie en inburgering zal ondersteunen
 • juicht toe dat de woonwagenproblematiek vanuit een woonbeleid-perspectief wordt benaderd, maar
  • vraagt onverdroten inspanningen om 500 extra residentiële standplaatsen te realiseren
  • meent dat specifieke integratie-inspanningen nodig blijven
  • volgt met belangstelling hoe het nieuwe geïntegreerde vormings­aanbod voor 16-18-jarige nieuwkomers vorm zal krijgen
 • vraagt om in de onderhandelingen met de federale regering rond de opvang en hulpverlening aan kinderen en jongeren op de vlucht te willen onderzoeken
  • hoe we die kinderen en jongeren kunnen ondersteunen om de band met het land en de cultuur van herkomst te onder­houden
  • onder welke voorwaarden jongeren die hier niet kunnen blijven toch eerst hun studies zouden kunnen afwerken vooraleer het land te verlaten
 • waardeert het voornemen van de minister om gezinnen zonder wettig verblijf naar de gepaste hulpverlening te laten oriën­teren.

Bezorgd

We bezorgden het advies op 12 november 2014 aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.