Main content

Advies bij Beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019: vanuit kinderrechten bekeken

13.11.2014
Advies
2014-2015/7

Advies bij Beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019: vanuit kinderrechten bekeken

Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, diende op 24 oktober 2014 haar beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019 in bij het Vlaams Parlement.

Heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen behoren tot één van de doel­groepen van dit beleid. Recht op participatie aan de samenleving en het non-discriminatiebeginsel bij de uitoefening van alle kinderrechten zijn kernelementen in het kinderrechtenverdrag. We screenden de beleids­nota vanuit dit kinderrechtenperspectief.

Het Kinderrechtencommissariaat

  • verwelkomt de inspanningen om ongelijkheden tussen meisjes en jongens en stereotype beeldvorming rond mannen en vrou­wen weg te werken, maar vraagt om behalve onderwijs en wel­zijn ook andere, commerciële sectoren aan te spreken
  • verwelkomt het streven naar een geweldloze samenleving en hoopt dat de minister het meldpunt 1712 mee ondersteunt
  • apprecieert het streven naar een holebi-vriendelijke school- en vrijetijdsomgeving, maar betreurt het verdwijnen van com­mu­ni­catie­middelen zoals Max! en Yeti die jongeren hierover direct kunnen aanspreken
  • vraagt meer duidelijkheid over de plannen om kinder­opvang, onderwijs, cultuur en sport meer toegankelijk te maken voor (gezinnen met) kinderen met een beperking en over de brug die de minister hierbij wil slaan naar armoede­bestrijding
  • vraagt kindvriendelijke, laagdrempelige meldpunten voor klachten over discri­mi­­natie
  • onderstreept het belang van de oprichting van een ontmoetingsplatform van Vlaamse mensenrechtenorganisaties
  • vraagt de minister er bij de federale regering ook op aan te dringen werk te maken van een nationaal orgaan dat onderzoekt of mensen (waaronder ook kinderen en jongeren) die van hun vrijheid beroofd zijn, menswaardig behandeld worden
  • verbaast zich erover dat met geen woord gerept wordt over de hoge sociaal-economische ongelijkheid waar kinderen en jongeren in Vlaanderen mee te maken krijgen.

Bezorgd

We bezorgden het advies aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement en aan de bevoegde minister.

 

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.