Main content

Advies bij Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019: nood aan kinderrechtentoets

27.11.2014
Advies
2014-2015/11

Advies bij Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019: nood aan kinderrechtentoets

Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans, diende op 24 oktober 2014 haar beleidsnota Armoedebestrijding in bij het Vlaams Parlement.

De minister zet sterk in op het voorkomen en bestrijden van kinderarmoede. We onderstrepen het belang van deze keuze, maar vragen een meer uitgesproken kinderrechtenvisie met aandacht voor de sociale positie van de ouders.

Het Kinderrechtencommissariaat ondersteunt de integrale, structurele, participatieve en empowerende aanpak van de armoedeproblematiek. Helaas is de vertaling naar de praktijk nog vaag.

We adviseren de minister:

  • Vraag in alle beleidsnota’s aandacht voor kinderarmoede.
  • Heb aandacht voor gekleurde armoede en kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties zoals kinderen met een migratie-achtergrond, (niet-)begeleide minderjarige asielzoekers en kinderen van woonwagenbewoners.
  • Voorzie ‘experimenteerruimte’ om participatie op maat van kinderen en jongeren mogelijk te maken zodat hun stem weerklinkt in de verschillende overlegplatforms.
  • Zorg voor betrouwbare gegevens waarbij kinderen en jongeren eenheid van analyse zijn om de impact van de financiële crisis op kinderen tijdig te monitoren.
  • Vertrek vanuit belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren om participatiedrempels en uitsluitingsmechanismen aan te pakken.
  • Heb blijvende aandacht voor vakantieparticipatie, cultuur- en sportparticipatie en wijkgezondheidscentra.
  • Besteed aandacht aan verschillende uitsluitingsmechanismen zoals de oververtegenwoordiging van kinderen in armoede in het buitengewoon onderwijs en het te vaak plaatsen van deze kinderen in de jeugdhulp.
  • Verbeter de financiële gezinssituatie onder meer door een toereikend vervangingsinkomen, een maximumfactuur in de eerste graad secundair onderwijs en betaalbare en kwalitatieve woningen beschikbaar en toegankelijk te maken.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 27 november 2014 aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en aan de bevoegde minister.