Main content

Klachtenprotocol bij kinderrechtenverdrag treedt in werking

22.01.2014

Het aanvullend protocol dat de klachtenprocedure bij het kinderrechtenverdrag instelt, treedt op 14 april 2014 in werking, nadat Costa Rica als tiende verdragsstaat het protocol ratificeerde. Vanaf dan is het mogelijk om schendingen van rechten van kinderen en jongeren aan te klagen bij het toezichtsorgaan van het kinderrechtenverdrag, het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Er zijn drie manieren om een klacht in te dienen. Vooreerst kunnen kinderen en jongeren of mensen die hun vertegenwoordigen met toestemming van de minderjarige, zelf een klacht indienen als in hun eigen land alle procedures zijn uitgeput. Ook een verdragsstaat kan tegen een andere verdragsstaat een klacht indienen. Tot slot kan het Comité voor de Rechten van Kind zelf het initiatief nemen om een onderzoek op te starten in geval van ernstige en systematische schendingen van de rechten van het kind.

Deze procedures gelden alleen voor de verdragsstaten die het Klachtenprotocol ratificeerden. België ratificeerde het Klachtenprotocol helaas nog niet. Samen met andere kinderrechtenactoren hopen we dat België, dat vaak een pioniersrol vervulde op het vlak van mensen- en kinderrechten, een voorbeeld blijft stellen door nog in deze regeerperiode het klachtenprotocol te ratificeren.